Detail předmětu

Projekt 2

BGA005 předmět zařazen v 1 studijním plánu

Bc. prez. program BPC-MI povinný zimní semestr 4. ročník 4 kredity

Rozšíření základních znalostí v oboru urbanismus a územní plánování, řešení stavby v souladu s principy jednotlivých urbanistických složek řešeného území, ekonomická organizace provozu sídel a krajiny, rozšíření znalostí územně technických souvislostí v plánování a řízení územního rozvoje měst a regionů

Garant předmětu

Ing. arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav architektury

Výsledky učení předmětu

Hodnocení územně plánovacích podkladů vybraného sídla z hlediska obsahu a kompletnosti dokumentace, přiměřenosti navržené funkce, územní ekonomie a provozního řešení. Hodnocení souladu s územním plánem.

Prerekvizity

orientace ve stavebním zákoně, základní přehled v dějinách architektury a stavitelství, základy ekonomie

Korekvizity

Z ohledem na charakter předmětu nejsou souběžné znalosti požadovány.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou ukončení projektu je absolvování hodnocení v průběhu semestru a předložení projektu v rozsahu podle zadaného programu.

Cíl

Objasnění základních principů prostorového plánování, systém a obsah územního plánování, zpracování a schvalování územně plánovací dokumentace. Seznámení s urbanistickou ekonomií, vytvoření předpokladu pro výkon povolání autorizovaného inženýra.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Cvičení

4 hod./týden, 13 týdnů, povinné