Detail předmětu

Urbanismus 1

BGA002 předmět zařazen v 1 studijním plánu

Bc. prez. program BPC-MI povinný zimní semestr 2. ročník 5 kreditů

Úvod do disciplin urbanismus a územní plánování, základní informace o funkčním a prostorovém uspořádání urbanistických struktur, urbanistická typologie funkčních systémů sídelních útvarů, podmínky urbánního rozvoje.

Garant předmětu

Ing. arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav architektury

Výsledky učení předmětu

Zvládnutí základních znalostí urbanistické problematiky, pochopení urbanistické typologie,funkční, provozní a prostorové struktury sídla. Základní orientace v současném urbanismu.

Prerekvizity

Předmět nenavazuje přímo na žádnou s předchozích disciplin, částečně využívá znalostí získaných v technických předmětech a aplikované ekologii.

Korekvizity

Z ohledem na charakter předmětu nejsou souběžné znalosti požadovány.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Úspěšné ukončení předmětu podmíněno vypracováním grafického elaborátu cvičení a absolvování písemného testu.

Cíl

Znalost základní urbanistické typologie, urbanistické struktury, funkční systémy města, veřejné prostory, urbanistický detail, venkovské osídlení a krajina.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Urbanismus a územního plánování, socioekonomický a environmentální rámec.
2. Sídelní útvary, urbanizace.
3. Prostorové uspořádání urbanistické struktury.
4. Funkční uspořádání urbanistické struktury.
5. Funkční systémy města – bydlení a obytné soubory.
6. Funkční systémy města – výroba a skladování.
7. Komerční a nekomerční vybavenost.
8. Funkční systémy města – rekreace a zeleň.
9. Funkční systémy města – dopravní skelet, dopravní vybavenost, technická infrastruktura.
10. Veřejné prostory a městský interiér.
11. Venkovské osídlení a krajina.
12. Urbánní rozvoj – demografické, sociální a kulturní předpoklady.
13. Urbánní rozvoj – přírodní, technické a ekonomické předpoklady.

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1.–2. Zadání tématického analytického úkolu, vysvětlení systému práce.
3.–4. Terénní urbanistický průzkum.
5.–6. Zpracování 1. skupiny analýz (širší vztahy, historický vývoj, doprava).
7.–8. Zpracování 2. skupiny analýz (vybavenost, zeleň, prostorový obraz).
9.–11. Konzultace rozpracovaných úkolů.
12.–13. Zhodnocení výsledné práce.