Detail předmětu

Pracovní inženýrství (E)

BVB003 předmět zařazen ve 2 studijních plánech

Bc. prez. program BPC-SI > spVS povinně volitelný letní semestr 2. ročník 4 kredity

Bc. prez. program BPC-MI povinný letní semestr 1. ročník 4 kredity

Práce. Informace o práci. Práce ve výrobním procesu. Klasifikace a třídníky ve stavebnictví. Normy ve stavebnictví. Studium práce. Vědy o práci. Pracovní inženýrství. Management a jeho historický vývoj. Pracovní systém. Organizace práce v prostoru a čase. Měření práce. Normování lidské práce. Normování práce strojů. Normování spotřeby materiálu, paliv a energií. Odměňování práce. Teorie mzdy. Funkce mzdy. Kategorie mzdy. Mzdové formy. Mzdový systém. Hodnocení práce. Mzdové účetnictví. Evidence mezd. Ukazatele práce a mezd. Fond pracovní doby. Produktivita práce. Pracovně právní předpisy. Ergonomie. Pracovní zátěž a námaha. Pracovní prostředí. Pracovní podmínky. Intenzita práce. Teorie pracovní motivace. Kategorizace práce. Ochrana zdraví. Bezpečnost práce. Pracovní lékařství. Trh práce. Zaměstnanost. Mobilita pracovní síly. Úřady práce.

Garant předmětu

doc. Ing. Alena Tichá, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti a dovednosti z oblasti normování práce, materiálu a strojů i bezpečnosti práce ve stavebnictví. Získají též znalosti a dovednosti o mzdách a platech, jejich struktuře a výpočtu. Naučí se pracovat se statistickými klasifikacemi používanými ve stavebnictví. Zpracují případovou studii o normování práce a mzdách ve vybraném stavebním podniku.

Prerekvizity

Znalost problematiky technologie stavebních konstrukcí a prací. Znalost základů ekonomiky stavebního podniku se zaměřením na výrobu. Vědomosti o výrobních faktorech a pracovním systému se zaměřením na pracovní sílu, stroje, zařízení a materiál ve stavebnictví.

Korekvizity

Základní znalosti o ekonomice podniku a o technologii stavebních prací.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení je komplexní a multikriteriální. Studenti získávají body během celého semestru. Ve cvičení se boduje docházka, zpracování případové studie a písemný zápočtový test. V přednáškách se boduje aktivita během semestru. Zkouška sestává z písemného testu (maximum 60 bodů), písemných odpovědí na otázky (maximum 10 bodů) a z ústní zkoušky (maximum 10 bodů). Známka zohledňuje práci během semestru (maximum 20 bodů)a u zkoušky (maximum 80 bodů) a vyplývá ze získaných bodů (maximum 100 bodů).

Cíl

Získání znalostí z pracovního inženýrství a ekonomiky práce ve stavebnictví, zejména znalostí a základních dovedností z oblasti normování práce, materiálu, strojů a zařízení a z problematiky odměňování, mezd a platů se zaměřením na stavebnictví. Získání praktické zkušenosti při zpracování případové studie o normování a odměňování v konkrétní stavební firmě. Získání schopnosti prakticky používat statistické klasifikace, třídníky a číselníky pro další práci s informacemi ve stavebnictví.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 12 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Úvod. Základní pojmy. Vědy o práci.
2. Statistické klasifikace, třídníky a číselníky.
3. Práce. Studium práce. Organizace práce.
4. Normování práce. Měření práce.
5. Normování spotřeby materiálů. Normování strojů.
6. Odměňování práce. Teorie mzdy.
7. Odměňování práce. Pracovně právní předpisy.
8. Odměňování práce. Mzdy a platy.
9. Mzdové účetnictví. Mzdová evidence.
10. Ukazatele práce a mezd.
11. Bezpečnost práce.
12. Ergonomie. Trh práce. Státní sociální podpora.

Cvičení

1 hod./týden, 12 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1.–2. Úvod. Zadání případové studie. Klasifikace.
3.–4. Normování práce. Metody průzkumné. Metody výpočtové.
5.–6. Normování spotřeby materiálu. Normování strojů.
7.–8. Mzdy a platy.
9.–10. Mzdy a platy.
11.–12. Prezentace případové studie. Zápočtový test.