Detail předmětu

Informatika (MI)

BUA004 předmět zařazen v 1 studijním plánu

Bc. prez. program BPC-MI povinný zimní semestr 1. ročník 5 kreditů

Základní správa a užívání operačního systému. Počítačové sítě, Internet (principy, síťové protokoly, služby Internetu). Bezpečnost práce v počítačových sítích. Základy počítačové grafiky a zpracování obrazu. Počítačové zpracování dokumentů, základy typografie. Pokročilé řešení inženýrských úloh v prostředí MS Excel.

Garant předmětu

doc. Mgr. Tomáš Apeltauer, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky

Výsledky učení předmětu

Účelem předmětu je vytvoření základní úrovně znalostí a dovedností pro efektivní užívání výpočetní techniky. Kromě přehledové části o obecných technických řešeních v oboru jsou studenti po absolvování předmětu způsobilí využívat moderní programové vybavení pro inženýrské výpočty.
Studenti si osvojí základní znalosti o architektuře počítačů, jeho komponentách a principech činnosti. Získají přehled o hlavních úkolech operačních systémů a jejich využití programovým vybavením.
Rozšíří si dovednosti uživatelského ovládání operačního systému a jeho základní správy.
Dále studenti získají znalosti o principech počítačové grafiky, počítačových sítí, bezpečnostních mechanizmech a základních pravidlech počítačové typografie.

Prerekvizity

Základy informatiky ve středoškolském rozsahu.

Korekvizity

Znalosti získávané paralelně v jiných předmětech nejsou požadovány.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Aktivní práce ve cvičení. Test z látky probírané v přednáškách. Samostatné řešení vybraných inženýrských úloh za použití probíraných metod nástroje MS Excel.

Cíl

Základní teoretické znalosti z informatiky použitelné v dalších předmětech. Kvalitní znalost tabulkových procesorů pro inženýrské výpočty.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Cvičení

4 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Seznámení studentů s prací v počítačových učebnách a v počítačové síti FAST, se zásady bezpečnosti práce v sítích a s aplikacemi intranetu informačního systému FAST, které budou využívat pro řízení svého studia.
2. Práce v tabulkových procesorech: Adresace buněk, vlastní názvy buněk, vkládání dat a chování dat při kopírování obsahu buněk, formátování buněk (vlastní formát), vytváření a kopírování vzorců, použití funkcí ve vzorcích.
3. Podmíněné formátování buněk, ověřování (vstupních) dat, import dat (z měřicích přístrojů apod.).
4. Grafické výstupy.
5. Komplexní souhrnné příklady řešení oborově zaměřených zadání pomocí tabulkových procesorů.
6. Databázové aplikace v tabulkových procesorech (třídění dat, kontingenční tabulky, filtrování dat z DB atd.).
7. Analytické nástroje: Hledání řešení, řešitel.
8.–9. Základy počítačové typografie: Zpracování hladkého textu, struktura dokumentu, styly, struktura nadpisů kapitol, popisky, odkazy, obsah atd.
10. Sazba technických dokumentů: Vzorce, tabulky, obrázky atd.
11.–12. Základy grafiky: Úpravy obrázků/fotografií v textovém procesoru a rastrovém editoru, parametry obrazů/fotografií pro sazbu, jejich začlenění do dokumentu.
13. Zápočtový test a kontrola souhrnného dokumentu.