Detail předmětu

Pozemní stavitelství 3 (E)

BHA016 předmět zařazen ve 2 studijních plánech

Bc. prez. program BPC-SI > spE povinný zimní semestr 3. ročník 5 kreditů

Bc. prez. program BPC-MI povinný zimní semestr 3. ročník 5 kreditů

Předmět pokračuje v prohlubování základních znalostí z pozemního stavitelství. Zaměřuje se především na řešení střešních konstrukcí, jejich rozdělení, popisuje jednotlivé typy a způsoby řešení, materiálové varianty a napojení na výplně otvorů. Předmět dále představuje základní typy obvodových plášťů a jejich konstrukční a materiálové řešení s ohledem na minimalizaci tepelných ztrát.

Garant předmětu

doc. Ing. Libor Matějka, CSc., Ph.D., MBA

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství

Výsledky učení předmětu

Podání uceleného přehledu v oblasti navrhování střešních konstrukcí a obvodových plášťů.
Student bude odborně připraven uplatnit komplex poznatků v navazujících předmětech a následně i při zpracovávání bakalářské práce.
Při výuce je kladen důraz na využití znalostí z dříve studovaných předmětů teoretických i z předmětů oboru Pozemní stavby.
Výsledkem výuky předmětu je získání potřebných znalostí problematiky a pochopení vzájemných souvislostí. Student zvládne návrh a konstrukci střešních a stěnových plášťů.

Prerekvizity

Předmět navazuje na Pozemní stavitelství 1 (BH001) a Pozemní stavitelství 2 (BH058). Student musí umět vypracovat na základě architektonické studie projektovou dokumentaci (půdorys, řez a stropní konstrukce, bez schodiště) pro realizaci stavby, znalost druhu a vlastností zemin, statické působení stavby na podzákladí (předmět-Mechanika zemin a zakládání), tepelně-technické a akustické vlastnosti stavebních materiálů.

Korekvizity

Znalosti betonových i kovových konstrukcí, pozemního stavitelství a technických zařízení budov z předmětů absolvovaných v 1. a 2. ročníku studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Úspěšné zakončení předmětu vyžaduje:
- absolvování cvičení s povinnou účastí,
- vypracování všech zadání,
- udělení zápočtu.

Cíl

Cílem předmětu je doplnění znalostí z vybraných stavebních konstrukcí tak, aby byl student schopen po absolvování předmětu navrhnout komplexně včetně materiálových variant menší stavební konstrukci a orientovat se ve stavební dokumentaci.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Zastřešení budov – rozdělení střech, hlavní konstrukční součásti, způsoby jejich odvodnění. Materiálové varianty jednotlivých vrstev, konstrukční typy jednoplášťových střech.
2. Ploché střechy jednoplášťové – konstrukční principy návrhu, specifika odvodnění, materiálové varianty, vrstvy střešního pláště.
3. Ploché střechy dvouplášťové – konstrukční principy návrhu, specifika odvodnění, materiálové varianty, vrstvy střešního pláště, návrh způsobu větrání střechy. Příhradové vazníky.
4. Krovy vaznicových soustav – rozdělení, tesařské spoje, základní typy plných vazeb, řešení u valby a u štítu, konstrukce pultových střech.
5. Moderní krokevní soustavy. Skladby střešních plášťů nad obyvatelnými podkrovími.
6. Typy nejpoužívanějších střešních krytin, zásady návrhu a použití.
7. Klempířské práce stavební. Detaily provádění šikmých a plochých střešních konstrukcí.
8. Detaily řešení krovu, ploché střechy jednoplášťové, dvouplášťové a střešní pláště.
9. Detaily řešení krovu, ploché střechy jednoplášťové, dvouplášťové a střešní pláště.
10. Obalová konstrukce budovy – pojmy, terminologie, funkce, okrajové podmínky návrhu, základní konstrukční principy.
11. Stěnový obvodový plášť – zásady řešení jednoplášťových sendvičových stěnových konstrukcí s vnějším (případně i vnitřním) zateplením. Materiály a technologie aplikace vnějšího zateplení (kotvení, lepení, povrchové úpravy).
12. Stěnový obvodový plášť – zásady řešení a materiálové varianty jednoplášťových homogenních konstrukcí. Konstrukční principy a varianty umístění tepelné izolace na vnější stěně.
13. Lehké kovoplastiké pláště, prosklené fasády - použití, konstrukční a materiálové typy, kotvení.

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Řešení situace budovy
2. Konzultace s vysvětlením návrhu spádování střech ve více variantách
3. Zadání ploché střechy na rodinný dům
4. Zadání dvouplášťové ploché střechy na rodinný dům - vazníková soustava
5. Konzultace
6. Zadání krovu na rodinný dům- stojatá stolice (novodobé pojetí)
7. Zadání krovu na rodinný dům – hambálková střecha (izolace mezi krokvemi a nad krokvemi)
8. Konzultace
9. Výkres půdorysu střechy – pohled na střechu
10. Detaily řešení krovu
11. Detaily řešení fasády
12. Konzultace
13. Zápočet