Detail předmětu

Inženýrské sítě

BPA002 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

Bc. prez. program BPC-SI > spV povinný zimní semestr 3. ročník 2 kredity

Bc. prez. program BPC-MI povinný zimní semestr 4. ročník 2 kredity

Ing. prez. program NPC-SIE povinně volitelný zimní semestr 1. ročník 2 kredity

Předmět se zabývá inženýrskými sítěmi obecně, zejména podzemními sítěmi. K obecné části patří základní pojmy, dělení sítí, kategorie a historie. Studenti budou seznámeni s normami a předpisy z dané problematiky, s prostorovou koordinací sítí a s navrhováním sdružených tras městských vedení technického vybavení. Dále bude probíráno navrhování trubních sítí (vodovody, stokové sítě, teplovody, parovody a plynovody) a kabelových vedení (elektroenergetická soustava, telekomunikační a datové sítě). Ze stavebního hlediska bude student seznámen s trubními materiály a základními stavebními postupy výstavby a sanace jednotlivých sítí, zejména v jejich podzemním uložení.

Garant předmětu

doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství obcí

Výsledky učení předmětu

Student získá přehled o významu inženýrských sítí v současné společnosti, informace o systémech jednotlivých sítí (vodohospodářské, energetické a informační sítě), jejich prvcích, o vzájemné provázanosti sítí.
Student se naučí základy navrhování sítí technického vybavení, získá podrobné znalosti o funkci, navrhování a provozu teplovodních a plynovodních sítí. Ze stavebního hlediska se student seznámí s materiály a základními stavebními postupy výstavby a sanace sítí technického vybavení, zejména v jejich podzemním uložení.

Prerekvizity

Fyzika, Hydraulika a termodynamiky

Korekvizity

nepožaduje se

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Prezentace doporučených výpočtových postupů, prezentace fotografií a video sekvencí z reálných objektů inženýrských sítí, poskytnutí vzorové projektové dokumentace, podélných profilů. LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Povinná účast na cvičeních (povoleny pouze dvě omluvené absence), odevzdávání příkladů ze cvičení ve stanovených termínech. Písemná a ústní část zkoušky.

Cíl

Student získá přehled o významu inženýrských sítí v současné společnosti, informace o systémech jednotlivých sítí, jejich prvcích a o vzájemné provázanosti sítí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Úvod do problematiky sítí technického vybavení, historie vývoje.
2. Prostorová koordinace sítí technického vybavení.
3. Sdružené trasy městských vedení technického vybavení.
4. Vodovodní sítě.
5. Kanalizační sítě.
6. Zákonitosti proudění plynů.
7. Tepelné sítě.
8. Zásobení plynem.
9. Plynovodní sítě.
10. Energetické a sdělovací sítě.
11. Výstavba a sanace trubních sítí.
12. Základy teorie trubních sítí.
13. Ukázky ze staveb sítí technického vybavení.

Cvičení

1 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Koordinace sítí technického vybavení.
2. Optimalizace délky přípojek.
3. Návrh vodovodní přípojky.
4. Návrh kanalizační přípojky.
5. Seminární práce – prezentace.
6. Seminární práce – prezentace.
7. Zápočet.