Detail předmětu

Pozemní komunikace 2

BMA002 předmět zařazen ve 2 studijních plánech

Bc. prez. program BPC-SI > spK povinný letní semestr 3. ročník 4 kredity

Bc. prez. program BPC-MI povinný letní semestr 3. ročník 4 kredity

Úvod do dopravy. Zpracování základní projektové dokumentace. Trasa pozemní komunikace a její prvky. Návrhové kategorie pozemních komunikací, návrhové prvky směrového a výškového vedení trasy a šířkové uspořádání koruny. Optimalizace trasy, vazba osy a nivelety, estetika návrhu. Hodnocení trasy pozemní komunikace, posouzení návrhu a volba variantních řešení, bezpečnosti a ekologické posouzení.

Garant předmětu

Ing. Michal Radimský, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemních komunikací

Výsledky učení předmětu

Silniční síť ČR.
Návrh trasy pozemních komunikací.
Směrové a výškové řešení, příčné uspořádání, klopení.
Zemní práce, kubatury.
Odvodnění.
Křižovatky.


Prerekvizity

Návrh trasy pozemních komunikací, znalost používaných silničních materiálů a běžných konstrukcí vozovky.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Po zvládnutí parametrů trasy je hlavním prostředkem vzdělávání práce na projektu pozemní komunikace ve cvičném mapovém podkladu.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro zápočet se požaduje přiměřená docházka (maximálně tři absence), odevzdání kompletního projektu v rozsahu popsaném ve výuce.
Zkouška má písemnou a ústní část.

Cíl

Cílem předmětu je získání základních informací o materiálech pro stavbu vozovek, jejich použití do jednotlivých konstrukčních vrstev, systému zkoušení, technologických postupech stavby a údržby vozovek a dimenzování netuhých a tuhých vozovek.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 11 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Síť pozemních komunikací a jejich vývoj.
2. Trasa pozemní komunikace, návrhové kategorie.
3. Směrové vedení trasy.
4. Výškové vedení trasy, klopení.
5. Příčné řezy, zemní práce, kubatury, hmotnice.
6. Odvodnění pozemních komunikací.
7. Propustky.
8. Křižovatky I.
9. Křižovatky II.
10. Objekty na pozemních komunikacích.
11. Bezpečnostní zařízení.
12. Bezpečnost a životní prostředí.

Cvičení

2 hod./týden, 11 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Programy pro projektování.
2. Směrové řešení.
3. Výškové řešení.
4. Příčný řez, klopení.
5. Odvodnění.
6. Zadání kompletního projektu.
7. Křižovatka, křížení.
8. Zemní práce, kubatury.
9. Multikriteriální hodnocení variant.
10. Průvodní a technická zpráva
11. Práce na projektu
12. Práce na projektu
13. Práce na projektu