Detail předmětu

Veřejné stavební investice 1

BVA019 předmět zařazen ve 2 studijních plánech

Bc. prez. program BPC-SI > spE povinný letní semestr 4. ročník 6 kreditů

Bc. prez. program BPC-MI povinný letní semestr 4. ročník 6 kreditů

Hodnocení ekonomické efektivnosti veřejných stavebních projektů. Metodický návrh zpracování studie proveditelnosti a analýzy nákladů a užitků veřejného stavebního projektu. Problematika národních i mezinárodních finančních zdrojů (především fondy EU). Veřejné zakázky, zadávací řízení a výběr nejvýhodnější nabídky. Partnerství veřejného a soukromého sektoru.

Garant předmětu

prof. Ing. Jana Korytárová, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení

Výsledky učení předmětu

Student získá znalosti a dovednosti pro samostatné zpracování studie proveditelnosti a analýzy nákladů a užitků projektu financovaného z veřejných zdrojů a schopnost základní orientace v problematice zadávání veřejných zakázek.
Student je po úspěšném absolvování předmětu schopen:
- porozumět fungování veřejného sektoru z pohledu veřejných investičních projektů,
- vysvětlit pojem "socio-ekonomické dopady" a přístupy k jejich ekonomickému hodnocení,
- vysvětlit tvorbu finančních a ekonomických hotovostních toků,
- vysvětlit podstatu ukazatelů ekonomické efektivnosti stanovených z finančních a/nebo ekonomických CF,
- vysvětlit základní pojmy a principy zadávání veřejných zakázek zejména na stavební práce.

Prerekvizity

Znalosti zpracování podnikatelských záměrů v soukromém sektoru.

Korekvizity

Znalosti získávané paralelně v jiných předmětech nejsou požadovány.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení zápočtu je zpracování zápočtového testu obsahujícího řešení příkladů. Zkouška sestává z písemného testu, písemných odpovědí na otázky a z ústní zkoušky. Pro absolvování ústní zkoušky musí student získat z písemné části zkoušky minimálně 50 bodů ze 100.

Cíl

Cílem předmětu je poskytnout studentům dostatek informací pro samostatné zpracování studie proveditelnosti (feasibility study) projektu financovaného z veřejných zdrojů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 11 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Veřejný a soukromý sektor (Paretovo optimum, efektivnost)
2. Tvorba cen veřejných a soukromých statků, externality
3. Nákladově výstupové metody hodnocení ekonomické efektivnosti veřejných projektů
4. Regionální politika, principy a nástroje
5. Finanční zdroje pro veřejné investování (národní, mezinárodní)
6. Studie proveditelnosti veřejných stavebních projektů.
7. Analýza nákladů a užitků veřejných stavebních projektů.
8. Výpočty ukazatelů ekonomické efektivnosti (NPV, IRR, FRR, ERR, B/C).
9. Veřejné zakázky (pojmy, výběrová řízení) – zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
10. Hodnocení nabídek veřejných zakázek (ekonomická výhodnost nabídky).
11. Partnerství veřejného a soukromého sektoru.

Cvičení

2 hod./týden, 11 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Posouzení finanční efektivnosti projektů.
2. SWOT analýza. Případová studie.
3. Logický rámec – případová studie. Stanovení vazebních hypotéz. Zadání projektu.
4. Individuální práce na projektu – Logický rámec.
5. Prezentace výsledků.
6. Nákladové metody hodnocení projektu – Případová studie.
7. CBA analýza. Finanční efektivnost projektu. Individuální práce.
8. CBA analýza. Ekonomická efektivnost projektu. Individuální práce.
9. CBA analýza. Analýza citlivosti. Individuální práce.
10. Prezentace výsledků.
11. Zápočet.