Detail předmětu

Urbanismus 2

BGA003 předmět zařazen v 1 studijním plánu

Bc. prez. program BPC-MI povinný letní semestr 2. ročník 4 kredity

Historie stavby měst od prvních sídel přes antiku, středověk, novověk, vliv průmyslové revoluce na sídelní útvary, až po soudobé postindustriální město. Vliv působení lidského společenství na přetváření krajiny. Stručné dějiny záměrného utváření krajiny a přírodního prostředí, dějiny zahradního umění a tvorby městské zeleně. Historický vývoj urbanistické kompozice až po současný pohled na utváření urbanistického prostoru.

Garant předmětu

Ing. arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav architektury

Výsledky učení předmětu

Znalosti vývoje a utváření sídel v historickém vývoji, teoretické spisy o stavbě měst, společenské a ekonomické souvislosti ovlivňující urbanistický rozvoj, vývoj krajiny a zahradní tvorby.

Prerekvizity

Základní kulturně historický přehled na úrovni středoškolských znalostí. Přehled o funkčních systémech sídelních útvarů a podmínkách urbanistického rozvoje získaný v předchozí urbanistické disciplině.

Korekvizity

Z ohledem na charakter předmětu nejsou souběžné znalosti požadovány.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Úspěšné ukončení předmětu podmíněno vypracováním grafického elaborátu cvičení a absolvováním písemného testu.

Cíl

Základní orientace v historii stavby měst, antické město, středověk a novověk, dopady průmyslové revoluce, soudobé postindustriální město, vliv člověka na utváření krajiny, zahrady a parky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. První sídla, nejstarší městské kultury, antické město.
2. Středověké sídlo.
3. Novověké sídlo.
4. Průmyslová revoluce a její dopad na utváření měst.
5. Urbanistické teorie a jejich odraz v sídelních útvarech 20. století.
6. Stav a perspektivy soudobého postindustriálního města.
7. Dějinné proměny venkovského osídlení.
8. Historie antropogenního přetváření krajiny.
9. Dějiny zahradního umění – starověk, středověk, renesance.
10. Dějiny zahradního umění – baroko, krajinářský park.
11. Městský park 19. a 20. století.
12. Vývoj urbanistické kompozice, kompoziční principy.
13. Vývoj urbanistického prostoru – typologie, morfologie, vnímání.

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1.–2. Zadání tématického úkolu, vysvětlení systému práce, prezentace již zpracovaných témat.
3.–4. Terénní urbanistický průzkum.
5.–6. Problémová analýza, hodnotová struktura území.
7.–8. Posouzení technicko ekonomického využití území.
9.–11. Konzultace rozpracovaného úkolu.
12.–13. Dokončení a zhodnocení výsledné práce.