Detail předmětu

Moderní řízení

BVA022 předmět zařazen v 1 studijním plánu

Bc. prez. program BPC-MI povinný zimní semestr 4. ročník 4 kredity

Předmět je zaměřen na základní pojmy vedení a řízení v městském inženýrství. Zabývá se identifikací principů a metod řízení. Jsou definovány komunikační, rozhodovací, kontrolní procesy a efektivní manažerské návyky. Jsou respektovány principy posloupnosti a vytváření synergie v týmové práci stejně, jako aktuální otázky vedení a řízení spolupracovníků ve stavebním podniku.

Garant předmětu

PhDr. Dana Linkeschová, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení

Výsledky učení předmětu

Pochopení a získání znalostí základních principů a vztahů v podnikové řídící práci ve stavebnictví.
Návody k aplikaci manažerských základních návyků.
Základní pojmy vedení a řízení.
Nácvik komunikačních, rozhodovacích a kontrolních procesů.
Aplikace principů a metod vedení a řízení.

Prerekvizity

Před absolvováním tohoto předmětu musí mít student zvládnuty znalosti základů ekonomiky a orientace v organizaci stavebního podniku. Důležitá je i schopnost rozumět, mluvit a psát vyučovaným jazykem.

Korekvizity

Vedení a řízení skupiny.
Základy projektové práce s lidmi od tvorby, až po závěrečnou zprávu.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky, přednáškách, cvičeních, projektech, prezentacích i závěrečných zprávách.
Jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Je hodnocena aktivní prezence na cvičeních a práce v týmech.
Teoretické znalosti prověřuje písemný test a aplikaci ústní zkouška.
Písemná část – sada otázek zaměřených na všeobecné znalosti a jejich aplikace, limit pro postup k ústní části zkoušky 50%. Ústní část- doplněk k písemné zkoušce s cílem prokázat hlubší porozumění problematice.


Cíl

Získání znalostí základních principů a vztahů v řídící práci a manažerských základních návyků

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Funkce a význam vlastního rozhodování a řízení v práci manažera městského inženýrství.
2. Výkonnost, princip růstu a změny, efektivnost, paradigma.
3. Efektivní návyky v práci vedoucího pracovníka.
4. Pozitivní aktivita, význam sebeuvědomění, okruh vlivu a působnosti, rozhodování a svoboda volby.
5. Vedení a řízení, principy osobního vůdcovství, centrum zaměření, poslání, identifikace a potvrzení rolí a cílů.
6. Řízení, organizace a plánovaní času, time management, priority, delegování pravomocí a odpovědnost.
7. Lidské zdroje, budování a přetváření vztahů, vytváření týmů.
8. Zvyšování efektivnosti organizace prostřednictvím spolupracovníků, paradigmata vzájemné závislosti.
9. Principy vzájemné výhodnosti, interpersonální vůdcovství, typy mezilidské součinnosti, dimenze jednání výhra-výhra, podpůrné systémy a procesy.
10. Zásady účinné komunikace, empatické naslouchání, vnímání a pochopení, zásady účinné prezentace.
11. Synergie jako princip tvůrčí spolupráce, ocenění odlišností, brainstorming, analýza silového pole.
12. Základní dimenze rozvoje osobnosti vedoucího pracovníka, rovnovážná obnova sil, kontinuita učení.
13. Aktuální otázky vedení a řízení současnosti.

Cvičení

1 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Úvod do cvičení, zadání projektových kriterií a systém týmové práce.
2.–12. Obsahem jednotlivých cvičení je práce každého týmu na vlastním projektu, jejich postupné provedení či prezentace a zpětná vazba od účastníků i učitele.
13. Odevzdání závěrečných zpráv a zápočty.