Studijní program

Stavební inženýrství

Akademický rok 2023/24

Zkratka: B-P-C-SI (N) Kód: B3607 Typ studia: bakalářský Jazyk studia: český

Získaný titul: Bc.

Úroveň kvalifikace: bakalářský (první stupeň)

Udělovaná kvalifikace: Bc. v oblasti "Stavební inženýrství"

Akreditace:

studijní obor

Konstrukce a dopravní stavby

Zkratka: K

Program: Stavební inženýrství

Profil

Cílem studia čtyřletého bakalářského programu oboru Konstrukce a dopravní stavby je zvládnutí teoretických, inženýrských a speciálních odborných předmětů, umožňujících řešení problematiky inženýrských staveb. Studium oboru Konstrukce a dopravní stavby v rámci bakalářského studijního programu Stavební inženýrství zahrnuje v počáteční fázi absolvování předmětů teoretických, v nichž student získává potřebnou úroveň vědomostí pro zvládnutí následného studia předmětů odborných, stavebně-inženýrských. Součástí studijního plánu jsou i předměty ekonomického a společenskovědního zaměření. V závěrečných dvou semestrech studia si student volí svoje užší odborné zaměření v rámci oboru Konstrukce a dopravní stavby, a to na navrhování betonových a kovových konstrukcí a mostů, zakládání staveb, projektování a technických řešení staveb pozemních komunikací a železnic, zkoušení stavebních materiálů, popř. na technologii staveb. Absolvováním specializovaných odborných předmětů student získá potřebné prohloubení teoretických a odborných vědomosti, které dotváří jeho profesní profil a zajistí předpoklady pro jeho schopnost samostatného tvůrčího přístupu k řešení konkrétní problematiky oboru. Pod odborným a metodickým vedením pedagoga student samostatně zpracovává jako svoji bakalářskou práci náročnější individuálně zadaný odborný problém a následně svoji práci obhajuje před komisí pro státní bakalářské zkoušky. Odbornou rozpravou z předmětů studovaného oboru je současně posouzena úroveň jeho vědomostí i schopností jejich aplikace při řešení technických problémů v praxi.

Výsledky učení

Absolvent čtyřletého bakalářského studijního programu Stavební inženýrství v oboru Konstrukce a dopravní stavby je po ukončení studia stavebním bakalářem s konstrukčně-dopravním vzděláním. Na základě samostatně vypracované bakalářské práce a jejího úspěšného obhájení získá absolvent akademický titul „bakalář“ (ve zkratce „Bc.“ před jménem). Absolvent získá v průběhu čtyřletého studia ucelený soubor teoretických i odborných vědomostí z oboru Konstrukce a dopravní stavby. Cílevědomě je během studia veden k samostatnému zvládnutí odborných aplikací a teoreticky zdůvodněných řešení, které vytváří předpoklady pro rozvoj jeho tvůrčí činnosti. Při návrhu, posuzování stavebních objektů i při jejich realizaci je tak schopen chápat a vytvářet teoreticky zdůvodněná řešení v plné šíři komplexu vzájemných souvislostí a uplatňovat nabyté vědomosti v praxi ve svém budoucím zaměstnání. V posledním ročníku studia si student volí svoji specializaci v rámci nabídky zaměření na oblast navrhování betonových a kovových konstrukcí a mostů, zakládání staveb, projektování a technické řešení staveb pozemních komunikací a železnic, zkoušení stavebních materiálů, popř. na technologii staveb. Studiem specializovaných předmětů tak získává potřebné prohloubení svých znalostí v rámci konkrétní problematiky oboru.

Garant

Struktura předmětů

3. ročník / zimní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BA004 Matematika 4 2 2 5 zá,zk
BD004 Statika 2 2 2 4 zá,zk
BF003 Zakládání staveb (K) 2 2 5 zá,zk
BL002 Betonové konstrukce (K) 2 2 5 zá,zk
BM001 Pozemní komunikace 1 2 2 5 zá,zk
BO003 Dřevěné konstrukce (K) 2 2 5 zá,zk

3. ročník / letní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BB002 Aplikovaná fyzika (K) 2 2 4 zá,zk
BD005 Pružnost a plasticita 2 2 5 zá,zk
BL007 Zděné konstrukce (K) 2 2 4 zá,zk
BM002 Pozemní komunikace 2 2 2 4 zá,zk
BN001 Železniční stavby 1 2 2 4 zá,zk
BN003 Výuka v terénu (K) 240 3
BO004 Kovové konstrukce 1 2 2 5 zá,zk
BY001 Angličtina pro mírně pokročilé (zkouška) 2 zk

4. ročník / zimní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BF005 Mechanika hornin 1 1 3
BH012 Pozemní stavitelství 2 (K) 2 2 5 zá,zk
BL011 Předpjatý beton 2 2 5 zá,zk
BM003 Městské komunikace 2 2 5 zá,zk
BN002 Železniční stavby 2 2 2 5 zá,zk
BO008 Kovové konstrukce 2 2 2 5 zá,zk
BZ002 Stavební právo (S, K, M) 2 2

4. ročník / letní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BD006 Stavební mechanika 2 2 5 zá,zk
BF006 Podzemní stavby 2 2 5 zá,zk
BL012 Betonové mosty 1 2 2 5 zá,zk
BO009 Kovové mosty 1 2 2 5 zá,zk

4. ročník / letní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BD053 Vybrané statě ze stavební mechaniky 1 (K) 2 2 4 zá,zk
BF054 Aplikace inženýrských úloh v geotechnice 2 2 4 zá,zk
BI053 Zkušebnictví a řízení jakosti 2 2 4 zá,zk
BL054 Projektování betonových konstrukcí 2 2 4 zá,zk
BM052 Praktické aplikace v pozemních komunikacích 2 2 4 zá,zk
BN052 Mechanizace a provádění železničních staveb 2 2 4 zá,zk
BO055 Vybrané problémy navrhování a realizace kovových a dřevěných konstrukcí 2 2 4 zá,zk

4. ročník / letní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BD051 Bakalářský seminář (K-STM) 2
BF052 Bakalářský seminář (K-GTN) 2
BI051 Bakalářský seminář (K-SZK) 2
BL052 Bakalářský seminář (K-BZK) 2
BM051 Bakalářský seminář (K-PKO) 2
BN051 Bakalářský seminář (K-ZEL) 2
BO051 Bakalářský seminář (K-KDK) 2

4. ročník / letní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BD060 Specializovaný projekt (K-STM) 4 kl
BF060 Specializovaný projekt (K-GTN) 4 kl
BI060 Specializovaný projekt (K-SZK) 4 kl
BL060 Specializovaný projekt (K-BZK) 4 kl
BM060 Specializovaný projekt (K-PKO) 4 kl
BN060 Specializovaný projekt (K-ZEL) 4 kl
BO060 Specializovaný projekt (K-KDK) 4 kl

Tip

Nad rámec studijního programu si můžete zapsat volitelné předměty.

Volitelné předměty