Detail předmětu

Bakalářský seminář (K-KDK)

BO051 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

Bc. prez. program nB > K povinně volitelný letní semestr 4. ročník 2 kredity

Bc. kombin. program nBK > K povinně volitelný letní semestr 4. ročník 2 kredity

Bc. prez. program nBA > K povinně volitelný letní semestr 4. ročník 2 kredity

Seminář je cílen k přípravě a zpracování bakalářské práce, a to se zaměřením na problematiku ocelových, ocelobetonových a dřevěných konstrukcí a mostů. Zvýrazněny budou zejména oblasti, týkající se výběru a použití materiálů, statického a konstrukčního řešení, zásad dimenzování prvků, spojů, přípojů a detailů konstrukce, působení nosných konstrukcí s přihlédnutím k jejich realizaci, revizím, případně rekonstrukcím a přestavbám.

Garant předmětu

prof. Ing. Marcela Karmazínová, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav kovových a dřevěných konstrukcí

Výsledky učení předmětu

Student získá podrobnější znalosti a dovedností z oblasti dimenzování prvků a spojů, ocelových, ocelobetonových a dřevěných konstrukcí a mostů. Bude schopen v návaznosti na statické řešení navrhnout konstrukční detaily a zpracovat komplexní návrh jednodušší ocelové, ocelobetonové nebo dřevěné konstrukce.

Prerekvizity

Znalost navrhování prvků a spojů kovových a dřevěných konstrukcí. Principy stavební mechaniky, pružnosti, pevnosti a plasticity nutné pro návrh jednodušší ocelové, ocelobetonové nebo dřevěné konstrukce.

Korekvizity

Rozšíření znalostí stavební mechaniky, pružnosti, pevnosti a plasticity. Získání znalostí z problematiky modelování stavebních konstrukcí.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou praktických cvičení a samostudia. Účast na cvičeních je povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné vypracování komplexního statického a konstrukčního návrhu jednodušší ocelové, ocelobetonové nebo dřevěné konstrukce.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou tohoto kurzu a procvičit získané znalosti a dovednosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Zadání projektu.
2.-3. Geometrické a dispoziční řešení konstrukce, předběžný statický výpočet.
4.-6. Řešení projektu: modelování, statické výpočty, dimenzování. Konzultace s vedoucím bakalářské práce.
7.-9. Řešení projektu: konstrukční řešení, výkresová dokumentace. Konzultace s vedoucím bakalářské práce.
10. Kompletace projektu.
11. Prezentace projektu.