Detail předmětu

Zkušebnictví a řízení jakosti

BI053 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

Bc. prez. program nB > K povinně volitelný letní semestr 4. ročník 4 kredity

Bc. kombin. program nBK > K povinně volitelný letní semestr 4. ročník 4 kredity

Bc. prez. program nBA > K povinně volitelný letní semestr 4. ročník 4 kredity

Legislativa EU a ČR z hlediska odpovědnosti za produkt, akreditační systém v ČR a EU, předpisová základna akreditačního procesu, požadavky MD ČR na stavební hmoty, výrobky a konstrukce. Sedm jednoduchých nástrojů řízení kvality, normy k systémům managementu, definice základních pojmů k systémům managementu, Všeobecné zásady systémů managementu, management kvality ve stavební výrobě, možnost řízení a zajišťování kvality stavební produkce s ohledem na specifika stavební výroby, požadavky na zkušební laboratoře, statistické metody ve stavebně materiálovém inženýrství, zajišťování kvality výsledků zkoušek, vyjadřování nejistot měření v kvantitativním zkoušení, programy zkoušení způsobilosti, navrhování experimentů (DOE), hodnocení způsobilosti výrobních procesů, statistická regulace výrobních procesů, statistické vzorkování a kontrolní a zkušební plány, novinky a zajímavosti z oblasti řízení kvality.

Garant předmětu

doc. Ing. Tomáš Vymazal, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav stavebního zkušebnictví

Výsledky učení předmětu

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s:
- přehledem o legislativě EU a ČR z hlediska odpovědnosti za produkt,
- požadavky MD ČR na stavební hmoty, výrobky a konstrukce.
- jednoduchými nástroje řízení kvality.
- systémy řízení ve stavebnictví
- statistickými metody řízení kvality, hodnocením, posuzováním a interpretací výsledků zkoušek.

Prerekvizity

Základní znalosti o metodách stavebního zkušebnictví, základní znalosti popisné statistiky, základní přehled o možnostech kontroly kvality ve stavební výrobě.

Korekvizity

Nejsou

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky, cvičení, prezentace, LMS Moodle, seminární práce. Studenti ve výukovém bloku navazují cvičením na přednášku, ve kterém aplikují získané znalosti na konkrétních případových studiích z praxe. Během práce v semestru zpracovávají postupně seminární práci, kterou na konci semestru obhajují.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet: Absolvování nejméně 12 cvičení, min 50 bodů ze seminární práce
Zkouška: Obhajoba seminární práce

Cíl

Schopnosti a dovednosti z oblasti řízení, měření, monitorování, analýzy a zlepšování kvality procesů a produktů v podmínkách stavebních podniků a požadavcích na způsobilost akreditovaných stavebních zkušebních laboratoří.
Předmět je koncipován tak, aby odpovídal harmonizovanému schématu vzdělávání EFQM a umožnil studentům po jeho absolvování získat základní dovednosti a znalosti pro funkce, interního auditora kvality, metrologa nebo konzultanta pro oblast řízení kvality.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

Úvod, organizace a ukončení předmětu, legislativa EU a ČR z hlediska odpovědnosti za produkt, akreditační systém v ČR a EU, předpisová základna akreditačního procesu.
Požadavky MD ČR na stavební hmoty, výrobky a konstrukce.
Sedm jednoduchých nástrojů řízení kvality.
Normy k systémům managementu; Definice základních pojmů k systémům managementu; Všeobecné zásady systémů managementu - I, II.
Management kvality ve stavební výrobě, možnost řízení a zajišťování kvality stavební produkce s ohledem na specifika stavební výroby.
Požadavky na zkušební laboratoře.
Statistické metody ve stavebně materiálovém inženýrství, zajišťování kvality výsledků zkoušek.
Vyjadřování nejistot měření v kvantitativním zkoušení, programy zkoušení způsobilosti.
Navrhování experimentů (DOE), hodnocení způsobilosti výrobních procesů, statistická regulace výrobních procesů, statistické vzorkování a kontrolní a zkušební plány.
Novinky a zajímavosti z oblasti řízení kvality.

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Zadání seminární práce
2. - 3. Vybrané jednoduché nástroje řízení kvality
4. - 5. Hodnocení rizik a nebezpečí
6. - 7. Zajišťování kvality výsledků zkoušek
8. Plánování experimentu (DOE) a dům kvality (QFD)
9. Zkušební metody a jejich validace
10. Prezentace seminárních prací
11. Zápočet