Detail předmětu

Železniční stavby 2

Akademický rok 2022/23

BN002 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

B-P-C-SI (N) zimní semestr 1. ročník

B-K-C-SI (N) zimní semestr 1. ročník

B-P-E-SI (N) zimní semestr 1. ročník

Členění a stavba tělesa železničního spodku a konstrukčních vrstev tohoto tělesa, konstrukce železniční tratě, základní pojmy, dělení. Pražcové podloží – únosnost, typ konstrukce a navrhování konstrukce, konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku.
Stavba a tvar zemního tělesa, odvodnění tělesa železničního spodku, zemní těleso v náspu, zemní těleso v zářezu a odřezu, svahy železničního tělesa a jejich ochrana.
Geotechnický průzkum tělesa železničního spodku a opravné práce, diagnostické metody, sanační metody, zvyšování únosnosti a stability tělesa železničního spodku.
Konstrukce železničního svršku, vývoj konstrukce, kolejnice, výroba kolejnic, kolejnicové styky, kolejnicové podpory, kolejové lože, systémy upevnění kolejnic na pražce.
Zřizování bezstykové koleje, svařování kolejnic, udržování bezstykové koleje.
Kolejové konstrukce, rozdělení. Výhybky, základní pojmy, geometrické uspořádání výměnové části a srdcovky. Soustavy výhybek, značení.
Konstrukce jednoduché výhybky, opornice, jazyky, srdcovky, výhybkové pražce, drobné kolejivo a upevňovadla.
Výhybková spojení a rozvětvení. Kolejové spojky, odbočení do rovnoběžné koleje.

Garant předmětu

doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav železničních konstrukcí a staveb

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou stavby a tvarem zemního tělesa, konstrukcí železničního svršku a moderními konstrukcemi kolejové jízdní dráhy a procvičit získané znalosti a dovednosti.

Znalosti

Student zvládne problematiku stavby a tvaru zemního tělesa, konstrukce železničního svršku a moderními konstrukcemi kolejové jízdní dráhy.

Osnova

1. Členění a stavba tělesa železničního spodku a konstrukčních vrstev. Pražcové podloží – typy konstrukcí
2. Návrh a posouzení pražcového podloží podle předpisu SŽDC S4. Metoda DORNII. Ochrana proti účinkům mrazu
3. Geosyntetické prvky. Zlepšené a stabilizované zeminy. Zemní těleso železničního spodku.
4. Sklony svahů a jejich stabilita. Ochrana svahů zemního tělesa. Odvodnění tělesa železničního spodku.
5. Geotechnický průzkum. Poruchy železničního spodku.
6. Základní konstrukční prvky železničního svršku. Kolejnice.
7. Sled kolejnic. Příčné pražce.
8. Bezstyková kolej. Zřizování bezstykové koleje, udržování bezstykové koleje.
9. Upevnění kolejnic na pražci. Kolejové lože.
10. Systémy upevnění kolejnic na pražce.
11. Kolejové konstrukce, rozdělení. Výhybky, základní pojmy, geometrické uspořádání výměnové části a srdcovky. Soustavy výhybek, značení.
12. Konstrukce jednoduché výhybky, opornice, jazyky, srdcovky, výhybkové pražce, drobné kolejivo a upevňovadla.
13. Výhybková spojení a rozvětvení. Kolejové spojky, odbočení do rovnoběžné koleje.

Prerekvizity

Mechanika zemin, stabilita svahů, zemní tlaky, zhutňování zemin, zlepšování vlastností zemin, stabilizace zemin.
Pružnost a pevnost materiálů, základy stavební mechaniky.
Projektování železničních tratí a členění a stavba železničního spodku

Jazyk výuky

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/253583

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Členění a stavba tělesa železničního spodku a konstrukčních vrstev. Pražcové podloží – typy konstrukcí
2. Návrh a posouzení pražcového podloží podle předpisu SŽDC S4. Metoda DORNII. Ochrana proti účinkům mrazu
3. Geosyntetické prvky. Zlepšené a stabilizované zeminy. Zemní těleso železničního spodku.
4. Sklony svahů a jejich stabilita. Ochrana svahů zemního tělesa. Odvodnění tělesa železničního spodku.
5. Geotechnický průzkum. Poruchy železničního spodku.
6. Základní konstrukční prvky železničního svršku. Kolejnice.
7. Sled kolejnic. Příčné pražce.
8. Bezstyková kolej. Zřizování bezstykové koleje, udržování bezstykové koleje.
9. Upevnění kolejnic na pražci. Kolejové lože.
10. Systémy upevnění kolejnic na pražce.
11. Kolejové konstrukce, rozdělení. Výhybky, základní pojmy, geometrické uspořádání výměnové části a srdcovky. Soustavy výhybek, značení.
12. Konstrukce jednoduché výhybky, opornice, jazyky, srdcovky, výhybkové pražce, drobné kolejivo a upevňovadla.
13. Výhybková spojení a rozvětvení. Kolejové spojky, odbočení do rovnoběžné koleje.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Úvod, zadání projektu
2. Návrh a posouzení pražcového podloží podle předpisu SŽDC S4. Metoda DORNII. Ochrana proti účinkům mrazu
3. Zemní těleso železničního spodku. Odvodnění, opěrné a zárubní zdi
4. Úprava výkresů
5. Technická zpráva, konzultace
6. Odevzdání projektu. Návrh vyrovnání geometrických parametrů koleje
7. Přehled součástí železničního svršku.
8. Stykovaná kolej, sled kolejnic v oblouku.
9. Bezstyková kolej
10. Základní rozměry výhybek.
11. Transformace výhybek.
12. Jednoduchá kolejová spojka, odbočení do rovnoběžné koleje.
13. Odevzdání příkladů, zápočet