Detail předmětu

Betonové mosty 1

BL012 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

Bc. prez. program nB > K povinný letní semestr 4. ročník 5 kreditů

Bc. kombin. program nBK > K povinný letní semestr 4. ročník 5 kreditů

Bc. prez. program nBA > K povinný letní semestr 4. ročník 5 kreditů

Význam a vývoj mostního stavitelství. Materiály pro stavby mostů a jejich vlastnosti. Zásady navrhování mostů, jejich prostorová úprava a zatížení. Mosty kamenné, cihelné a z prostého betonu. Propustky. Deskové mosty kolmé, šikmé a nepravidelné. Rozpěrákové působení. Desky z předpjatého betonu sestavené z prefabrikovaných prvků. Zásady navrhování základních typů trámových mostů. Mostní příslušenství. Mostní závěry, ložiska a vybavení. Spodní stavba mostů, stavební úpravy za opěrou.

Garant předmětu

prof. Ing. Jiří Stráský, DrSc.

Zajišťuje ústav

Ústav betonových a zděných konstrukcí

Výsledky učení předmětu

Student získá tyto znalosti a dovednosti:
Znalost o základních principech navrhování mostů. Schopnost navrhovat základní typy betonových deskových mostů. Schopnost navrhovat základní typy betonových trámových mostů. Znalost a dovednost v navrhování spodní stavby mostů. Znalost a dovednost v navrhování příslušenství mostů.

Prerekvizity

navrhování pozemních komunikací, navrhování betonových konstrukcí, předpjatý beton

Korekvizity

nejsou požadovány

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Výuka probíhá formou přednášek a cvičení. Přednášky mají charakter výkladu základních principů, problémů a metodologie. Ve cvičeních jsou vybraná hlavní témata procvičena na individuálně zadaných projektech (příkladech).

Způsob a kritéria hodnocení

K zápočtu se požaduje odevzdání projektu vypracovaného podle individuálního zadání a příkladů. Studenti jsou povinni projekt a příklady průběžně konzultovat ve stanovených termínech konzultací a korekcí a odevzdat do určeného termínu. Docházka ve cvičeních je kontrolovaná. Zkouška je písemná a sestává z příkladu na probírané téma a z části teoretické. Podmínkou úspěšného složení zkoušky je splnění obou částí.

Cíl

Získat znalosti o základních principech navrhování mostů.
Naučit se navrhovat základní typy betonových deskových a trámových mostů.
Získat znalosti a dovednost v navrhování příslušenství a vybavení mostů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Úvod. Vývoj mostního stavitelství. Základní pojmy. Rozdělení mostů. Hlavní části mostů. Prostorová úprava.
2. Zatížení. Materiály pro stavby mostů a jejich vlastnosti. Zásady navrhování mostů a nosné konstrukce.
3. Mosty kamenné, cihelné a z prostého betonu. Propustky - typy, zatížení, dimenzování.
4. Deskové mosty - konstrukční uspořádání, statické působení.
5. Desky kolmé, šikmé a nepravidelné. Přesné a přibližné metody výpočtu desek. Rozpěrákové působení.
6. Desky z předpjatého betonu sestavené z prefabrikovaných prvků - výztuž, předpínání, metody výpočtu.
7. Zásady navrhování základních typů monolitických trámových mostů.
8. Zásady navrhování základních typů trámových mostů z prefabrikovaných prvků.
9. Příslušenství silničních a železničních mostů. Izolace. Chodníky a římsy. Záchytné bezpečnostní zařízení.
10. Mostní závěry. Odvodnění. Ložiska ocelová, betonová, elastomerová a kombinovaná.
11. Spodní stavba - opěry, křídla a mezilehlé podpěry. Izolace a povrchová úprava. Úložný práh. Úprava za opěrou.

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Železobetonový most: Návrh a posouzení nosné konstrukce deskového mostu: návrh mostního objektu, prostorové uspořádání, osazení do terénu, svršek, uložení a vybavení.
2. Zatížení (stálé a proměnné – svislé pohyblivé), výpočet statických veličin zjednodušenou metodou (metoda spolupůsobící šířky), kombinace statických veličin.
3. Dimenzování pro mezní stav únosnosti – materiály, krytí a návrh výztuže, posouzení na ohyb, posouzení na smyk, návrh příčné výztuže, kotvení výztuže.
4. Posouzení pro mezní stavy použitelnosti – omezení napětí, omezení trhlin, omezení průhybu.
5. Výkresy dispozičního řešení a výztuže.
6. Spodní stavba mostu: Návrh a posouzení opěry – únosnost, stabilita, zavěšené křídlo.
7. Úložný práh, závěrná zeď.
8. Konstrukční prvky umožňující dilataci nosné konstrukce mostu: Výpočet dilatací, návrh prvků, nastavení prvků pro různé montážní teploty.
9. Most z podélných předpjatých dílců: Návrh konstrukce, zatížení, příčné spolupůsobení nosníků, statické veličiny, princip dimenzování, zásady vyztužování.
10. Závěrečná korekce.
11. Odevzdání projektu. Zápočet.