Detail předmětu

Pozemní stavitelství 2 (K)

BH012 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

Bc. prez. program nB > K povinný zimní semestr 4. ročník 5 kreditů

Bc. kombin. program nBK > K povinný zimní semestr 4. ročník 5 kreditů

Bc. prez. program nBA > K povinný zimní semestr 4. ročník 5 kreditů

Přednášky jsou zaměřeny na základní konstrukce pozemních staveb ve vazbě na statické principy a běžně používané stavební materiály jako metodický návod na koncepční řešení vytvoření kompozice návrhu jednoduché stavby. Jedná se o rozšíření a prohloubení základních informací o stavebních konstrukcích včetně zásad pro jejich uplatnění k návrhu stavby při uplatnění znalostí z předchozího studia souvisejících předmětů.

Garant předmětu

Ing. Radim Smolka, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství

Výsledky učení předmětu

Na základě znalostí o základních konstrukcích pozemních staveb student získá schopnosti k přípravě a vytvoření koncepce projektové dokumentace. Cílem je orientace při volbě vhodné konstrukční soustavy a nosného systému stavebního objektu pro konkrétní účel.

Prerekvizity

Základy o stavebních konstrukcích, deskriptivní geometrie; stavební mechaniky, pružnosti a pevnosti; geodézie; statiku; betonových konstrukcí, ocelových a dřevěných konstrukcí, stavebních materiálů, mechaniky zemin; mechanizace na staveništi, zakládání staveb, geologie.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek a cvičení. Ve cvičení se řeší se koncepce konstrukčních studií stavby, samostatná tvorba, konzultace a obhajoba návrhů staveb.

Způsob a kritéria hodnocení

Předpokladem pro získání zápočtu je vypracování dokumentace a grafické výstupy. Zkouška se skládá z vypracování testu a následné ústní zkoušky v souladu s uvedenými otázkami.

Cíl

Na základě znalostí o základních konstrukcích pozemních staveb se jedná o získání schopnosti k přípravě a vytvoření koncepce projektové dokumentace. Cílem je orientace při volbě vhodné konstrukční soustavy a nosného systému stavebního objektu středně velkého rozsahu pro konkrétní účel daný dispozičním řešením a bezprostředními vnějšími podmínkami místa stavby. Podkladem pro absolvování zkoušky je výstup ze cvičení v podobě ucelené projektové dokumentace objemového řešení stavby na úrovni studie jako podklad pro stavební řízení pro vydání územního rozhodnutí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Zakládání staveb – osazení stavby, zakládací poměry, výkopy, základy plošné, konstrukční úpravy, spodní stavba, budovy podsklepené, izolace spodní stavby, základy hlubinné.
2. Svislé nosné konstrukce – stěnové systémy, konstrukční soustava stavby zděné, prostorová tuhost a stabilita, zděné nosné stěny, montované z panelů
3. Úpravy ve zdivu – pevnost zdiva, ztužující věnce, překlady montované, monolitické, stěny montované z panelů, polomontované z blokopanelů a monolitické
4. Vodorovné nosné konstrukce – statické působení a zásady pro navrhování, stropy železobetonové montované, monolitické a kombinované, stropy dřevěné
5. Nosné konstrukce převislé a ustupující – statické řešení a odůvodnění, římsy, balkóny, lodžie, arkýře, markýzy, atiky, ustupující podlaží
6. Konstrukční řešení staveb přízemních a vícepodlažních, prostorová tuhost a stabilita.
7. Skeletové budovy – nosné systémy, kostry železobetonové montované, monolitické – rámové kombinované, nosné konstrukce stropů ve skeletech
8. Schodiště ve skeletu – varianty, detaily styků konstrukčních prvků ve skeletu, mrakodrapy, dispozice.
9. Konstrukce spojující výškové úrovně – statické působení a návrh rozměrů schodiště, rampy, shozy, žebříky, výtahy
10. Nosné konstrukce zastřešení – konstrukční soustavy krovu dřevěného, vazníky dřevěné, železobetonové a ocelové, statické schéma návrhu
11. Detaily řešení krovu, ploché střechy jednoplášťové, dvouplášťové, střešní pláště
12. Svislé nenosné konstrukce – příčky a odvodové pláště budov – zděné, monolitické, montované, zásady návrhu a provádění
13. Doplňující konstrukce – výplně otvorů, komínová tělesa, zábradlí, povrchové úpravy – podlahy, podhledy – dilatační a rozdělovací spáry, detaily úprav ukončení konstrukcí

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1.Informace k návrhu objektu
2.Individuální zadání, úz.plán, situace, osazení objektu
3.-4.Hmotové řešení objektu, konstrukční systém
5.-7.Koncepce dispozičního řešení
8.-12.Zpracovávání dokumentace ke stavebnímu řízení dle pokynů vyučujícího.