Detail předmětu

Výuka v terénu (K)

BN003 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

Bc. prez. program nB > K povinný letní semestr 3. ročník 3 kredity

Bc. kombin. program nBK > K povinný letní semestr 3. ročník 3 kredity

Bc. prez. program nBA > K povinný letní semestr 3. ročník 3 kredity

Projekt optimalizace traťového úseku. Zaměření prostorové polohy trati, zemního tělesa a objektů železničního spodku, vyhodnocení směrových a sklonových poměrů. Návrh nových parametrů konstrukčního a geometrického uspořádání, vytyčení nové prostorové polohy, vytyčení k zajišťovacím značkám. Praktická aplikace diagnostických metod, statická a dynamická zatěžovací zkouška. Vzorové příčné řezy, návrh a posouzení konstrukčních vrstev železničního spodku. Nákresný přehled železničního svršku. Dispoziční uspořádání jednoduché výhybky, přesná nivelace výškové polohy. Zaměření části železniční stanice. Přednáška o principech a metodách GPS měření. Nácvik GPS měření s různými přístrojovými soupravami. Přepočet únosnosti mostního objektu. Vypracování výkresové dokumentace. Zaměření situace a terénu metodami GPS. Nivelace trasy pozemní komunikace. Projekt rekonstrukce pozemní komunikace. Zaměření situace a terénu. Návrh rekonstruovaného řešení – směrové a výškové řešení, šířkové uspořádání, příčné řezy. Návrh křižovatky, parkoviště podle místních podmínek. Praktické vytyčení podle navrženého projektu, Praktické vytyčení podle navrženého projektu silniční komunikace, využití GPS metod. Praktická aplikace diagnostických metod např. statická zatěžovací deska, jádrový vývrt, vizuální prohlídka s klasifikací podle Katalogu poruch netuhých vozovek TP 82, měření nerovností čtyřmetrovou latí, posouzení drsnosti povrchu vozovky – stanovení makrotextury pískem. Seznámení v terénu se základními metodami inženýrskogeologického průzkumu, dokumentace vrtných prací, průzkumná souprava G10, lehká penetrační souprava, vyhodnocení stavebně-geologického průzkumu.

Garant předmětu

doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav železničních konstrukcí a staveb

Výsledky učení předmětu

Student zdokonalí své znalosti a dovednosti v oblasti železničních staveb, pozemních komunikací a mechaniky zemin při praktické výuce v terénu. Cílem předmětu je procvičit získané znalosti a dovednosti v oblasti navrhování geometrických parametrů koleje a vytyčení prostorové polohy, návrh úseku pozemní komunikace v zaměřených geodetických podkladech. Student se prakticky seznámí s metodami geotechnického průzkumu a diagnostikou ocelových a betonových mostů.

Prerekvizity

Geodézie ve stavebnictví, souřadnicové systémy v ČR, geodetické výpočty, úhlová a délková měření, výškové systémy a výšková měření, vytyčování staveb, přehled o mapových dílech v ČR.
Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha, základní pojmy. Projektování železničních tratí, členění a stavba železničního spodku.
Kompletní návrh trasy pozemních komunikací, výpočet a vytyčení geometrie pozemních komunikací
Mechanika zemin, klasifikace zemin pro inženýrské účely.

Korekvizity

Návrh a posouzení geometrických parametrů koleje, posouzení odchylek geometrických parametrů koleje při stavbě a přejímce a při provozu a údržbě, prostorové uspořádání železničních tratí, základním členěním a uspořádáním železničního spodku. Materiály pro stavbu vozovek, jejich použití do jednotlivých konstrukčních vrstev, systém zkoušení. Navrhování kovových konstrukcí na základě výsledků zkoušek. Realizace a vyhodnocování experimentů.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Studenti pracují ve skupinách (8 – 10 studentů) a výuka je směřována k praktické aplikaci teoretických poznatků. Součástí studijních činností skupiny je zadávaná samostatná práce za aktivní účasti studentů. Výuka je doplněna exkurzemi na stavby nebo k výrobcům.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je ukončen zápočtem, jehož získání je podmíněno odevzdáním komplexního projektu zaměřeného na silniční a železniční stavby, geotechnický průzkum a diagnostiku vozovek, ocelových a betonových mostů.

Cíl

Cílem předmětu je procvičit získané znalosti a dovednosti v oblasti železničních staveb, pozemních komunikací a mechaniky zemin při praktické výuce v terénu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Teren

10 dnů, povinné

Osnova terénního cvičení

1-3. den Zaměření prostorové polohy trati, zemního tělesa a objektů železničního spodku, vyhodnocení směrových a sklonových poměrů. Návrh nových parametrů konstrukčního a geometrického uspořádání. Dispoziční uspořádání jednoduché výhybky, přesná nivelace výškové polohy. Zaměření části železniční stanice.
4.-7. den Zaměření situace a terénu. Návrh rekonstruovaného řešení – směrové a výškové řešení, šířkové uspořádání, příčné řezy. Návrh křižovatky, parkoviště podle místních podmínek. Praktická aplikace diagnostických metod např. statická zatěžovací deska, jádrový vývrt, vizuální prohlídka s klasifikací podle Katalogu poruch netuhých vozovek TP 82, měření nerovností čtyřmetrovou latí, posouzení drsnosti povrchu vozovky – stanovení makrotextury pískem.
8. den Seznámení v terénu se základními metodami inženýrskogeologického průzkumu, dokumentace vrtných prací, průzkumná souprava G10, lehká penetrační souprava, vyhodnocení stavebně-geologického průzkumu. Přepočet únosnosti mostního objektu.
9. den Vytyčení nové prostorové polohy koleje, vytyčení k zajišťovacím značkám. Praktická aplikace diagnostických metod, statická a dynamická zatěžovací zkouška.
10. den Praktické vytyčení podle navrženého projektu silniční komunikace.