Detail předmětu

Specializovaný projekt (K-BZK)

BL060 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

Bc. prez. program nB > K povinně volitelný letní semestr 4. ročník 4 kredity

Bc. kombin. program nBK > K povinně volitelný letní semestr 4. ročník 4 kredity

Bc. prez. program nBA > K povinně volitelný letní semestr 4. ročník 4 kredity

Předmět je koncipován jako podpůrný k vypracování bakalářské práce. Individuální návrh konkrétního stavebního objektu nebo jeho části s betonovou nosnou konstrukcí pro pozemní nebo inženýrské stavby a mosty. Návrh nosného systému. Variantní řešení. Statická analýza. Dimenzování. Výkresová dokumentace.

Garant předmětu

doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav betonových a zděných konstrukcí

Výsledky učení předmětu

Student získá tyto znalosti a dovednosti:
Schopnost aplikovat z předešlého studia získané znalosti při návrhu betonových staveb.
Schopnost aplikovat z předešlého studia získané znalosti při návrhu zděných staveb.
Schopnost správně analyzovat a řešit případně i zvláštní problémy týkající se obsahu bakalářské práce.

Prerekvizity

navrhování betonových konstrukcí, navrhování zděných konstrukcí

Korekvizity

nejsou požadovány

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Výuka probíhá formou cvičení. Ve cvičeních jsou vybraná hlavní témata procvičena na individuálně zadaných projektech.

Způsob a kritéria hodnocení

K zápočtu se požaduje odevzdání projektu vypracovaného podle individuálního zadání. Studenti jsou povinni projekt průběžně konzultovat ve stanovených termínech konzultací a korekcí a odevzdat do určeného termínu. Docházka ve cvičeních je kontrolovaná.

Cíl

Aplikovat z předešlého studia získané znalosti při návrhu betonových a zděných staveb.
Správně analyzovat a řešit případně i zvláštní problémy týkající se obsahu bakalářské práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1.- 9. Vypracování části projektu se zaměřením na nosné betonové konstrukce pozemních nebo inženýrských staveb a mostů. Konzultace. Korekce.
10. Prezentace a obhajoba vypracované části projektu.
11. Zhodnocení vypracované části projektu.