Detail předmětu

Dřevěné konstrukce (K)

BO003 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

Bc. prez. program nB > K povinný zimní semestr 3. ročník 5 kreditů

Bc. kombin. program nBK > K povinný zimní semestr 3. ročník 5 kreditů

Bc. prez. program nBA > K povinný zimní semestr 3. ročník 5 kreditů

Vývoj dřevěných konstrukcí, perspektivy využití dřeva ve stavebních konstrukcích. Vlastnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva z hlediska použití v konstrukcích. České a zahraniční standardy pro navrhování konstrukcí. Mezní stavy. Zásady vytváření výpočtových modelů. Základní způsoby namáhání prvků DK a metodika jejich ověřování. Spojovací prostředky – mechanické spoje, lepené spoje. Rovinné plnostěnné a příhradové konstrukce – nosníky, rámy a oblouky. Zásady konstrukčního a teoretického řešení. Konstrukce prostorového typu – lamelové konstrukce, prostorové prutové systémy, žebrové kopule, klenbové a skořepinové konstrukce. Dřevěné lávky a mosty. Speciální dřevěné konstrukce. Výroba a montáž. Ochrana a údržba. Protipožární odolnost dřevěných staveb. Zásady sanace a rekonstrukce. Příklady realizovaných dřevěných konstrukcí.

Garant předmětu

prof. Ing. Jindřich Melcher, DrSc.

Zajišťuje ústav

Ústav kovových a dřevěných konstrukcí

Výsledky učení předmětu

Student se naučí a zvládne základní principy a metody navrhování nosných prvků dřevěných konstrukcí a dále základy navrhování vybraných typů konstrukčních systémů, jako jsou např. lamelové konstrukce, prostorové prutové systémy, žebrové kopule, klenbové a skořepinové konstrukce a dále dřevěné lávky a mosty.
Nastuduje rovněž postupy a procedury navrhování reálných nosných konstrukčních prvků a dílců ve smyslu standardizovaných evropských dokumentů.
Dílčí problémy výuky předmětu zahrnují otázky materiálových charakteristik, dimenzování spojů, návrh prutů tažených, ohýbaných, kroucených a tlačených. Do obsahu předmětu jsou začleněny též zásady sanace a rekonstrukce dřevěných konstrukcí a příklady realizovaných dřevěných konstrukčních systémů.
Všeobecně je obsah předmětu zaměřen na problematiku spolehlivosti a efektivity nosných konstrukcí.

Prerekvizity

Pružnost a plasticita, průřezové chrakteristiky, zásady navrhování konstrukcí a dopravních staveb, zatížení stavebních konstrukcí, stavební materiály.

Korekvizity

Mechanika prutů, desek a stěn, numerické metody, počítačová podpora navrhování.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro absolvování zápočtu ze cvičení: docházka do výuky, odevzdání zadaných příkladů dimenzování nosných prvků a vypracování individuálního zadání projektu zastřešení. Pro absolvování zkoušky: zápočet z předmětu, úspěšné prokázání znalostí při zkoušce.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou tohoto kurzu a procvičit získané znalosti a dovednosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Přehled vývoje a perspektivy rozvoje dřevěných konstrukcí.
2. Vlastnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva z hlediska použití ve stavebních konstrukcích.
3. Prostorová skladba dřevěných konstrukcí, typy příčných vazeb, základní prostorové systémy.
4. Zásady tvorby výpočtových modelů dřevěných konstrukcí.
5. Mezní stavy dřevěných konstrukcí, zásady navrhování prvků a dílců dřevěných konstrukcí.
6. Základní způsoby namáhání prvků a dílců dřevěných konstrukcí.
7. Spoje používané v oboru dřevěných konstrukcí, příklady typických spojů v konstrukcích.
8. Plnostěnné nosníky, rámy a oblouky. Výpočet a konstrukční detaily lepených konstrukcí.
9. Příhradové nosníky, rámy a oblouky. Výpočet a konstrukční detaily příhradových konstrukcí
10. Zabezpečení prostorové tuhosti konstrukcí, ztužidla.
11. Prostorové konstrukce typu kopulí, kleneb, skořepin, lomenic a strukturních konstrukcí. Příklady realizovaných konstrukcí.
12. Dřevěné lávky a mosty. Speciální dřevěné konstrukce.
13. Výroba, montáž, ochrana a údržba dřevěných konstrukcí. Protipožární odolnost.

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Vlastnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva z hlediska použití ve stavebních konstrukcích.
2. Mezní stavy. Zásady tvorby výpočtových modelů dřevěných konstrukcí
3. Spojovací prostředky dřevěných konstrukcí, příklady dimenzování typických spojů: mechanické spoje, lepené spoje.
4. Základní způsoby namáhání prvků a dílců dřevěných konstrukcí: pruty namáhané tahem, ohybem, kroucením či osovým tlakem.
5. Plnostěnné nosníky: příklady výpočtu a konstrukční detaily lepených konstrukcí.
6. Příhradové nosníky: příklady výpočtu a konstrukční detaily příhradových konstrukcí
7. Prostorová tuhost konstrukcí, ztužidla.
8. - 13. Individuální zadání projektu objektu s dřevěnou konstrukcí zastřešení. Dispoziční uspořádání a zatížení. Dimenzování a řešení konstrukčních detailů.