Detail předmětu

Projektování betonových konstrukcí

BL054 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

Bc. prez. program nB > K povinně volitelný letní semestr 4. ročník 4 kredity

Bc. kombin. program nBK > K povinně volitelný letní semestr 4. ročník 4 kredity

Bc. prez. program nBA > K povinně volitelný letní semestr 4. ročník 4 kredity

Rozsah a obsah projektů betonových konstrukcí (podklady, předpisy, dokumentace). Podrobnosti a speciální případy v dimenzování a v navrhování nosných konstrukcí pozemních, inženýrských a jednoduchých mostních staveb. Modelování nosných konstrukcí pomocí výpočetní techniky. Programy pro dimenzování, kreslení výkresů a pro řešení nosných konstrukcí a možnosti jejich praktické aplikace. Procvičování programového vybavení pro řešení vybraných úloh.

Garant předmětu

doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav betonových a zděných konstrukcí

Výsledky učení předmětu

Student získá tyto znalosti a dovednosti:
Znalost o podrobnostech a speciálních případech v dimenzování a v navrhování betonových nosných konstrukcí. Schopnost využívat výpočetní techniku pro projektování betonových konstrukcí. Schopnost navrhnout konkrétní konstrukční železobetonový nebo předpjatý prvek. Schopnost modelovat a řešit prutové pomocí výpočetní techniky. Schopnost modelovat a řešit plošné konstrukce pomocí výpočetní techniky.

Prerekvizity

zatížení, software pro statické řešení konstrukcí, statické modely konstrukcí, navrhování betonových a zděných konstrukcí, předpjatý beton

Korekvizity

nejsou požadovány

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Výuka probíhá formou přednášek a cvičení. Přednášky mají charakter výkladu základních principů, problémů a metodologie. Ve cvičeních jsou vybraná hlavní témata procvičena na individuálně zadaných projektech (příkladech).

Způsob a kritéria hodnocení

K zápočtu se požaduje odevzdání projektu vypracovaného podle individuálního zadání a příkladů. Studenti jsou povinni projekt a příklady průběžně konzultovat ve stanovených termínech konzultací a korekcí a odevzdat do určeného termínu. Docházka ve cvičeních je kontrolovaná. Zkouška je písemná a sestává z příkladu na probírané téma a z části teoretické. Podmínkou úspěšného složení zkoušky je splnění obou částí.

Cíl

Získat znalosti o podrobnostech a speciálních případech v dimenzování a v navrhování betonových nosných konstrukcí.
Využívat výpočetní techniku pro projektování betonových konstrukcí.
Navrhnout konkrétní konstrukční železobetonový nebo předpjatý prvek.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Rozsah a obsah projektů betonových konstrukcí - podklady, základní aktualizované normativní předpisy.
2. Rozsah a obsah projektů betonových konstrukcí - projektová dokumentace (typy, technická zpráva, statický výpočet, výkresy).
3. Speciálnosti v dimenzování zděných, železobetonových a předpjatých prvků.
4.- 5. Podrobnosti a zvláštnosti při návrhu vybraných nosných konstrukcí pozemních, inženýrských a jednoduchých mostních staveb.
6. Software pro dimenzování, kreslení výkresů tvaru a výztuže a pro řešení nosných konstrukcí.
7.- 8. Modelování nosných konstrukcí pozemních, inženýrských a jednoduchých mostních staveb pomocí výpočetní techniky.
9.- 11. Návrh vybraného železobetonového a předpjatého konstrukčního prvku.

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Stanovení podélného profilu terénem.
2. Dodatečně předpjatý mostní nosník: Vytvoření prutového modelu, příčného řezu, návrh předpínací síly na prutovém modelu pomocí ekvivalentního zatížení.
3. Pohyblivé zatížení na prutu, použití dodatečně předpínaného kabelu. Trasování kabelu na prutu, postupná výstavba,
4. Okamžité a provozní ztráty předpětí. Korekce.
5. Lichoběžníková mostní deska: Vytvoření ŽB deskového modelu proměnné výšky, roznos zatížení.
6. Pohyblivé zatížení na desce, kontrola výpočtu, stanovení minimální plochy výztuže.
7. Výpočet nelineárního průhybu s vlivem trhlin, vyztužení a dotvarování.
8. Návrh předpínací síly na deskovém modelu pomocí ekvivalentního zatížení, trasování kabelu v desce, okamžité ztráty předpětím.
9. Lávka tvořená parapetními nosníky spojenými betonovou deskou: Vytvoření deskového modelu s pruty na excentricitě (žebry), náběhy na prutu, využití komponenty ploch žebra.
10. Vyztužování: Použití programu RECOC při vyztužování betonových konstrukcí. Korekce.
11. Odevzdání projektu. Zápočet.