Detail předmětu

Bakalářský seminář (K-GTN)

BF052 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

Bc. prez. program nB > K povinně volitelný letní semestr 4. ročník 2 kredity

Bc. kombin. program nBK > K povinně volitelný letní semestr 4. ročník 2 kredity

Bc. prez. program nBA > K povinně volitelný letní semestr 4. ročník 2 kredity

Seminář je zaměřen k přípravě a zpracování bakalářské práce. Stanovení základních geotechnických a konstrukčních parametrů v návaznosti na konkrétní témata zadané bakalářské práce. Požadavky na vypracování bakalářské práce.

Garant předmětu

Ing. Věra Glisníková, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav geotechniky

Výsledky učení předmětu

Cílem předmětu je příprava pro zpracování bakalářské práce. Student získá metodické pokyny ke zpracování bakalářské práce (tj. metody a postupy řešení, citační pravidla apod.). Naučí se analyzovat a prezentovat odbornou problematiku řešenou v bakalářské práci.

Prerekvizity

Druhy základových půd, vlastnosti zemin, teorie mezních stavů, základové konstrukce, podzemní stavby, zemní konstrukce, základní znalosti ze stavební mechaniky, pružnosti a pevnosti, navrhování betonových a ocelových konstrukcí.

Korekvizity

Rizika při zakládání objektů, rizika při provádění pažení hlubokých stavebních jam, nové technologie speciálního zakládání, environmentální geotechnika, výpočetní metody v geotechnice.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Prezentovaná tématika je cvičena na projektu se zaměřením na bakalářskou práci a zahrnuje jednotlivě probírané části. Část cvičení probíhá v PC učebně - aplikace softwaru pro řešení úlohy. Součástí výuky je i prezentace projektu.
Součástí výuky jsou i nepovinné přednášky, exkurze a workshopy pořádané v rámci různých projektů.
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení zápočtu je vypracování komplexního bakalářského projektu a splnění docházky.

Cíl

Naučit studenty bezpečný a ekonomický návrh založení staveb v různých geotechnických podmínkách, volba optimálního technologického postupu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Úvod do komplexního bakalářského projektu.
2. Problémy řešení bakalářského projektu.
3. Zadání individuálního bakalářského projektu.
4. Identifikace faktorů ovlivňujících spolupůsobení konstrukce a prostředí.
5. Koncepce řešení.
6. Alternativy řešení a výběr vhodné alternativy.
7. Řešení definitivního stavu.
8. Individuální konzultace.
9. Individuální konzultace. Prezentace.
10. Prezentace.
11. Závěr. Zápočet.