Detail předmětu

Kovové mosty 1

BO009 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

Bc. prez. program nB > K povinný letní semestr 4. ročník 5 kreditů

Bc. kombin. program nBK > K povinný letní semestr 4. ročník 5 kreditů

Bc. prez. program nBA > K povinný letní semestr 4. ročník 5 kreditů

Základní pojmy. Normativní podklady pro navrhování a provádění ocelových mostů. Zatížení mostních konstrukcí. Zásady pro navrhování kovových mostů. Mostní svršek a mostovka - mosty pozemních komunikací a mosty železniční. Ocelové mosty trámové - mosty s plnostěnnými hlavními nosníky, mosty s příhradovými hlavními nosníky. Spřažené ocelobetonové mosty - základní informace. Zajištění prostorové tuhosti a stability ocelových mostů. Mostní vybavení a příslušenství.

Garant předmětu

prof. Ing. Marcela Karmazínová, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav kovových a dřevěných konstrukcí

Výsledky učení předmětu

Mezní stavy kovových mostů. Materiál kovových mostů. Zatížení mostních konstrukcí. Přehled o základních konstrukčních systémech plnostěnných a příhradových trámových kovových mostů: železniční mosty - s prvkovou mostovkou, s kolejovým ložem; silniční mosty - s prvkovými mostovkami, s ortotropní mostovkou, spřažené ocelobetonové mosty. Statické řešení prvků mostovky: prvková mostovka - podélníky, příčníky; kolejové lože - podélné a příčné výztuhy. Statické řešení hlavních nosníků trámových mostů: plnostěnné a příhradové hlavní nosníky.

Prerekvizity

Stavební mechanika: základní zásady statického řešení - prosté a spojité nosníky, příhradové konstrukce. Kovové konstrukce - navrhování prvků a spojů ocelových konstrukcí. Betonové konstrukce - základní zásady navrhování betonových konstrukcí.

Korekvizity

Rozšíření znalostí v oblasti stavební mechaniky - pohyblivé zatížení dopravou, příčinkové čáry. Rozšíření znalostí v oblasti pružnosti a plasticity - globální analýza nosných systémů kovových mostů (pružnostní a plastická analýza).

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné vypracování statického a konstrukčního řešení ocelového trámového mostu s plnostěnnými hlavními nosníky v rámci cvičení, na základě individuálního zadání, v rozsahu stanoveném vyučujícím. Účast na cvičeních je povinná. Zkouška je konána písemnou formou a její rozsah vychází z anotace předmětu.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou tohoto kurzu a procvičit získané znalosti a dovednosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Základní pojmy, mostní názvosloví, hlavní části mostu, normativní podklady pro navrhování a realizaci ocelových mostů. Spolehlivost a mezní stavy ocelových mostních konstrukcí.
2. Zatížení mostních konstrukcí - zatížení mostů pozemních komunikací a železničních mostů dopravou, klimatická zatížení. Únava ocelových mostních konstrukcí.
3. Mostní svršek a mostovka železničních mostů - základní typy, zásady konstrukčního uspořádání.
4. Mostní svršek a mostovka mostů pozemních komunikací - základní typy, zásady konstrukčního uspořádání.
5. Prvkové mostovky - principy statického působení, zásady řešení prvků mostovky.
6. Deskové mostovky ocelové (ortotropní desky) - principy statického řešení, ochabnutí smykem širokých pásů.
7. Trámové mosty s plnostěnnými hlavními nosníky - principy statického řešení, boulení štíhlých stěn.
8. Spřažené ocelobetonové trámové mosty - základní principy působení, zásady statického řešení.
9. Nosníkové rošty - základní zásady konstrukčního uspořádání, principy statického řešení.
10. Trámové mosty s příhradovými hlavními nosníky - zásady konstrukčního uspořádání, principy statického řešení.
11. Ztužidla mostních konstrukcí - typy, funkce, zatížení, statické řešení. Mostní vybavení a příslušenství.

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Dispoziční uspořádání železničního mostu s prvkovou mostovkou nebo s kolejovým ložem (podle individuálního zadání).
2. Zatížení železničního mostu.
3.-4. Podrobný statické řešení prvků mostovky - podélníky prvkové mostovky nebo podélné výztuhy mostovky s kolejovým ložem: stanovení vnitřních sil, návrh a posouzení průřezů.
5.-6. Podrobný statické řešení prvků mostovky - příčníky: stanovení vnitřních sil, návrh a posouzení průřezů.
7. Předběžný (orientační) statický návrh hlavních nosníků: stanovení vnitřních sil, návrh a posouzení průřezů.
8.-9. Statické řešení ztužidel.
10.-11. Konstrukční řešení prvků a detailů mostovky a hlavních nosníků: zpracování výkresové dokumentace.