Detail předmětu

Kovové konstrukce 1

BO004 předmět zařazen v 6 studijních plánech

Bc. prez. program nB > K povinný letní semestr 3. ročník 5 kreditů

Bc. prez. program nB > S povinný zimní semestr 3. ročník 5 kreditů

Bc. kombin. program nBK > K povinný letní semestr 3. ročník 5 kreditů

Bc. kombin. program nBK > S povinný zimní semestr 3. ročník 5 kreditů

Bc. prez. program nBA > K povinný letní semestr 3. ročník 5 kreditů

Bc. prez. program nBA > S povinný zimní semestr 3. ročník 5 kreditů

Dispoziční řešení a zatížení v procesu tvorby stavebního objektu s kovovou nosnou konstrukcí. Navrhování halových konstrukcí: Střešní konstrukce (střešní plášť, krokve, vazničky, vaznice, vazníky, střešní ztužidla, ložiska, doplňkové střešní konstrukce). Jeřábové dráhy a dopravní systémy v halových konstrukcích. Navrhování jeřábových drah pro mostové jeřáby (kolejnice, hlavní nosník jeřábové dráhy, vodorovný výztužný nosník, nárazníky). Princip přenosu brzdné síly mostového jeřábu do spodní stavby. Soustavy příčných vazeb halových konstrukcí. Navrhování plnostěnných a příhradových sloupů, patky a kotvení sloupů. Prostorová tuhost halového systému. Příčné (větrové) ztužidlo, ztužení haly se všemi kyvnými sloupy. Konstrukce obvodových a vnitřních stěn halového objektu, dimenzování nadokenních a nadvratových překladů. Výroba, montáž, udržování a přestavby kovových nosných konstrukcí.

Garant předmětu

prof. Ing. Jindřich Melcher, DrSc.

Zajišťuje ústav

Ústav kovových a dřevěných konstrukcí

Výsledky učení předmětu

Student se naučí a zvládne základní principy a metody navrhování kovových konstrukcí halových průmyslových objektů. Dále nastuduje postupy a procedury navrhování těchto konstrukčních systémů ve smyslu standardizovaných evropských procedur a dokumentů.
Dílčí problémy výuky předmětu zahrnují otázky střešních konstrukcí, navrhování jeřábových drah, navrhování plnostěnných a příhradových sloupů, prostorové tuhosti halového systému a kotvení sloupů halových konstrukcí. Do výuky je začleněna i problematika výroby, montáže, udržování a přestavby kovových halových nosných konstrukcí průmyslových budov.
Všeobecně je obsah předmětu zaměřen na problematiku spolehlivosti a efektivity nosných konstrukcí.

Prerekvizity

Prvky kovových konstrukcí

Korekvizity

Numerické metody, počítačová podpora navrhování.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro absolvování zápočtu ze cvičení: docházka do výuky, vypracování individuálního zadání projektu průmyslového halového objektu. Pro absolvování zkoušky: zápočet z předmětu, úspěšné prokázání znalostí při zkoušce.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou tohoto kurzu a procvičit získané znalosti a dovednosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Dispoziční řešení a zatížení
2. Halové konstrukce: Skladebné uspořádání, střešní konstrukce(střešní plášť, krokve).
3. Vaznice prosté plnostěnné a příhradové; vaznice kloubové, spojité, vzpěrkové a zavěšené.
4. Vazníky plnostěnné a příhradové, střešní ztužidla.
5. Ložiska a doplňkové konstrukce.
6. Systémy jeřábových drah v halových objektech. Jeřábové dráhy pro mostové jeřáby: zatížení, kolejnice, konstrukce větve jeřábové dráhy.
7. Dimenzování a konstrukční řešení hlavního a vodorovného výztužného nosníku jeřábovcé dráhy. Přenos brzdné síly mostového jeřábu do spodní stavby.
8. Soustavy příčných vazeb halových konstrukcí.
9. Řešení sloupové příčné vazby haly. Zásady navrhování plnostěnných a příhradových sloupů.
10. Patky sloupů a systémy kotvení kovových konstrukcí.
11. Prostorová tuhost halového systému. Příčné (větrové) ztužidlo, ztužení haly se všemi kyvnými sloupy.
12. Konstrukce obvodových a vnitřních stěn halového objektu, dimenzování nadokenních a nadvratových překladů.
13. Technologie výroby a provádění kovových konstrukcí. Montáž kovových konstrukcí, udržování, přestavby a zesilování kovových konstrukcí (jen na oboru S).

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Individuální zadání projektu halového průmyslového objektu. Dispoziční řešení a zatížení.
2. Střešní konstrukce.
3. Vaznice a vazníky, střešní ztužidla.
4. Dimenzování a konstrukční řešení hlavního a vodorovného výztužného nosníku jeřábové dráhy. Přenos brzdné síly mostového jeřábu do spodní stavby.
5. Řešení sloupové příčné vazby haly.
6. Patky sloupů a systémy kotvení kovových konstrukcí.
7. Prostorová tuhost halového systému a ztužidla.
8. – 13. Řešení detailů a výkresové dokumentace.