Detail předmětu

Zakládání staveb (K)

BF003 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

Bc. prez. program nB > K povinný zimní semestr 3. ročník 5 kreditů

Bc. kombin. program nBK > K povinný zimní semestr 3. ročník 5 kreditů

Bc. prez. program nBA > K povinný zimní semestr 3. ročník 5 kreditů

Úvod do zakládání – podklady. Metodika mezních stavů, geotechnické kategorie. Základy plošné, patky, pasy, desky. Návrh a posouzení plošných základů – 1. mezní stav, 2. mezní stav. Základy hlubinné – rozdělení prvků. Piloty – rozdělení (displacement, replacement). Piloty vrtané a CFA – technologie provádění. Výpočet osově zatížených vrtaných pilot – mezní únosnost, mezní zatěžovací křivka. Piloty předrážené – technologie provádění. Piloty vibrotlakové. Mikropiloty – druhy, technologie provádění, využití. Podzemní stěny a lamely – technologie provádění a jejich využití. Kotvy – rozdělení, návrh a provádění, napínání kotev. Trysková injektáž – technologie provádění, využití. Injektáž klasická – těsnící, zpevňovací, kompenzační, injektážní hmoty, provádění. Stavební jámy a jejich roubení. Pažení záporové, pilotové stěny, podzemní stěny. Jímky – druhy a použití. Statický výpočet roubení stavebních jam a jímek. Odvodňování stavebních jam. Podchycování základů.

Garant předmětu

doc. Ing. Vladislav Horák, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav geotechniky

Výsledky učení předmětu

Studenti se naučí navrhovat plošné základy. Studenti budou umět navrhnout hlubinné základy pro různé geotechnické kategorie. Budou umět bezpečně a ekonomicky navrhnout pažení a odvodnění stavebních jam. Naučí se navrhnout vhodnou metodu podchycení objektů při rekonstrukcích a modernizacích. Budou umět vybrat optimální technologii pro zlepšení podloží.

Prerekvizity

Druhy základových půd, vlastnosti zemin, teorie mezních stavů, základní znalosti ze stavební mechaniky, pružnosti a pevnosti, navrhování konstrukcí.

Korekvizity

Rizika při zakládání objektů, rizika při provádění pažení hlubokých stavebních jam, environmentální geotechnika, výpočetní metody v geotechnice.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášené téma je cvičeno na zápočtových příkladech, zahrnujících jednotlivě probírané části. Část cvičení probíhá v PC učebně - aplikace softwaru pro řešení úlohy.
Součástí výuky jsou i nepovinné přednášky, exkurze a workshopy pořádané v rámci různých projektů.
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení zápočtu je vypracování zápočtových příkladů a splnění požadované docházky.
Zkouška bude sestávat z písemné části formou testu a z ústní části. Podmínkou ústní zkoušky je splnění podmínek písemného testu.

Cíl

Naučit studenty navrhovat plošné a hlubinné základy pro různé geotechnické kategorie.
Naučit studenty navrhnout bezpečně a ekonomicky stavební jámu.
Seznámit studenty s moderními způsoby zakládání staveb, zlepšování podloží.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Úvod do zakládání. Metodika mezních stavů, geotechnické kategorie. Základy plošné, patky, pasy, desky.
2. Návrh a posouzení plošných základů – 1. mezní stav, 2. mezní stav.
3. Zlepšování vlastností základové půdy pro plošné zakládání. Štěrkové polštáře.
4. Základy hlubinné – rozdělení prvků. Kesony a studny.
5. Piloty – rozdělení (displacement, replacement). Piloty vrtané a CFA – technologie provádění.
6. Výpočet osově zatížených vrtaných pilot – mezní únosnost, mezní zatěžovací křivka.
7. Piloty předrážené – technologie provádění. Piloty vibrotlakové.
8. Mikropiloty – druhy, technologie provádění, využití.
9. Podzemní stěny a lamely – technologie provádění a jejich využití.
10. Kotvy – rozdělení, návrh a provádění, napínání kotev.
11. Trysková injektáž – technologie provádění, využití.
12. Stavební jámy a jejich roubení. Pažení záporové, pilotové stěny, podzemní stěny.
13. Statický výpočet roubení stavebních jam. Podchycování základů.

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Úvod. Zemní tlaky.
2. Plošné základy, 1. a 2. mezní stav.
3. Program Geo 5.
4. Svislá únosnost pilotových základů, 1. mezní stav.
5. Svislá únosnost pilotových základů, 2. mezní stav.
6. Návrh tížné zdi.
7. Program Geo 5.
8. Návrh pažící stěny volně stojící.
9. Návrh pažící stěny kotvené.
10. Program Geo 5.
11. Odvodnění stavební jámy.
12. Individuální konzultace.
13. Zápočet.