Detail předmětu

Specializovaný projekt (K-KDK)

BO060 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

Bc. prez. program nB > K povinně volitelný letní semestr 4. ročník 4 kredity

Bc. kombin. program nBK > K povinně volitelný letní semestr 4. ročník 4 kredity

Bc. prez. program nBA > K povinně volitelný letní semestr 4. ročník 4 kredity

Předmět je zaměřen na získání rozšířených znalostí v rámci problematiky navrhování a posuzování nosných ocelových, dřevěných nebo spřažených ocelobetonových konstrukcí a mostů (např. způsoby řešení složitějších případů zatížení, spojů a detailů). Rovněž je zaměřen na širší zvládnutí zásad provádění, realizace a zakreslování ocelových, dřevěných a ocelobetonových konstrukcí.

Garant předmětu

Ing. Michal Štrba, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav kovových a dřevěných konstrukcí

Výsledky učení předmětu

Rozšířené schopnosti sestavování výpočtových modelů konstrukcí a jednoduchých mostních objektů. Schopnosti stanovení a aplikace speciálních případů zatížení (např. pro složitější tvary zastřešení). Získání rozšířených znalostí v rámci problematiky navrhování a posuzování ocelových, dřevěných a ocelobetonových spřažených konstrukcí a mostů, včetně spojů a kotvení. Rozšířené znalosti z hlediska provádění, realizace a zakreslování ocelových nosných konstrukcí a mostů.

Prerekvizity

- Znalosti stavební mechaniky, pružnosti a plasticity (určení vnitřních sil, průřezové charakteristiky).
- Znalosti a principy navrhování nosných konstrukcí podle mezních stavů.
- Schopnosti sestavování výpočtových modelů jednoduchých halových objektů.
- Schopnosti stanovení a aplikace základních typů zatížení na konstrukce dle EC (vlastní tíha, sníh, vítr).
- Znalosti navrhování ocelových, dřevěných či ocelobetonových spřažených konstrukcí, včetně spojů a kotvení, dle EC.

Korekvizity

- Schopnosti stanovení a aplikace pohyblivého zatížení na konstrukce.
- Rozšířené znalosti sestavování výpočtových modelů.
- Rozšířené znalosti navrhování a posuzování ocelobetonových spřažených konstrukcí dle EC.
- Základní znalosti navrhování ocelových trámových mostů dle EC.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou praktických cvičení a samostudia, přičemž účast na cvičeních je povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Studenti jsou hodnocení na základě zpracovávání a zvládání probírané problematiky dle harmonogramu předmětu v rámci účasti ve cvičeních a individuálních konzultací s vyučujícím.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou tohoto kurzu a procvičit získané znalosti a dovednosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1.-2. Normové podklady k zatížení, posouzení, provádění a zakreslování ocelových, dřevěných a spřažených ocelobetonových konstrukcí a mostů.
3.-4. Řešení statických schémat a výpočtových modelů, stanovení a aplikace zatížení, vnitřní síly.
5.-6. Posouzení řešené konstrukce na základě aktuálně platných norem EC.
7.-9. Výběr a řešení vybraných směrných detailů a spojů řešené konstrukce. Montážní postup.
10.-11. Výkresy dispozice a vybraných detailů konstrukce, včetně výpisu prvků. Technická zpráva.