Detail předmětu

Mechanika hornin

BF005 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

Bc. prez. program nB > K povinný zimní semestr 4. ročník 3 kredity

Bc. kombin. program nBK > K povinný zimní semestr 4. ročník 3 kredity

Bc. prez. program nBA > K povinný zimní semestr 4. ročník 3 kredity

Posouzení horninového prostředí (budovaného skalními a poloskalními horninami) jako prostředí spolupůsobícího se stavební konstrukcí. Fyzikální, mechanické a technologické vlastnosti hornin a horninového prostředí a jejich ověřování laboratorními a polními zkouškami. Stav napjatosti horninového masívu. Speciální polní měření, instrumentace a monitoring. Stability skalních a poloskalních svahů a stěn. Kotvení do hornin.

Garant předmětu

doc. Ing. Vladislav Horák, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav geotechniky

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu: Základní posouzení prostředí skalní a poloskalní horniny spolupůsobícího se stavební konstrukcí. Bude seznámen s fyzikálními, mechanickými a technologickými vlastnostmi hornin a horninového prostředí a jejich ověřováním laboratorními a polními zkouškami. Bude schopen základního posouzení stability skalních svahů a stěn. Dokáže navrhovat kotvení do hornin.

Prerekvizity

Student musí mít základní znalosti nejméně z: Geologie, mechaniky zemin, stavebních látek, základů stavební mechaniky a pružnosti a plasticity.

Korekvizity

Nejsou požadovány.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování jsou standardní. Výklad v přednáškách je doplněný praktickými příklady ve cvičení. Jedno cvičení probíhá v laboratoři.

Způsob a kritéria hodnocení

Musí být splněna účast ve výuce, odevzdány vyřešené výukové programy a absolvován zápočtový test.

Cíl

Student má zvládnout základní posouzení horninového prostředí (skalní a poloskalní horniny) spolupůsobícího se stavební konstrukcí. Bude seznámen s fyzikálními, mechanickými a technologickými vlastnostmi hornin a horninového prostředí a jejich ověřováním laboratorními a polními zkouškami. Bude seznámen s problematikou stavu napjatosti horninového masívu. Zvládne navrhování speciálních polních zkoušek, měření, instrumentace a monitoringu. Bude schopen základního posouzení stability skalních svahů a stěn a návrhu kotvení do hornin.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

1 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Fyzikální, mechanické a technologické vlastnosti horninové matérie stanovované v laboratoři I.
2. Fyzikální, mechanické a technologické vlastnosti horninové matérie stanovované v laboratoři II.
3. Polní zkoušky mechaniky hornin I.
4. Polní zkoušky mechaniky hornin II. Stav napjatosti horninového masívu a jeho ověřování.
5. Speciální polní měření, instrumentace a monitoring.
6. Stability skalních a poloskalních svahů a stěn.
7. Kotvení do hornin.

Cvičení

1 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Seznámení s disciplínou, videosnímky - "polní zkoušky mechaniky hornin" a "laboratoř mechaniky hornin".
2. Práce v laboratoři mechaniky hornin. Stanovení vlastností horninového tělíska.
3. Polní zatěžovací zkouška. Vyhodnocení.
4. Polní smyková zkouška. Vyhodnocení.
5. Stabilita skalní stěny.
6. Kotvení do skalní horniny.
7. Kontrola práce a zápočet.