Detail předmětu

Betonové konstrukce (K)

BL002 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

Bc. prez. program nB > K povinný zimní semestr 3. ročník 5 kreditů

Bc. kombin. program nBK > K povinný zimní semestr 3. ročník 5 kreditů

Bc. prez. program nBA > K povinný zimní semestr 3. ročník 5 kreditů

Nosné konstrukce monolitických skeletových jedno a vícepodlažních budov. Základové konstrukce. Dimenzování železobetonových prvků podle mezních stavů použitelnosti. Desky působící ve dvou směrech – podepřené po obvodě a lokálně (hřibové stropy, bezhřibové stropy, zvedané stropy). Roštové a kazetové stropy. Kruhové desky. Stěnové nosníky prosté a spojité. Opěrné zdi. Zásobníky (bunkry a sila). Vodohospodářské konstrukce – žlaby, kanály, potrubí, nádrže a vodojemy. Montované konstrukce – skelety, haly, objekty z plošných a prostorových dílců.

Garant předmětu

doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav betonových a zděných konstrukcí

Výsledky učení předmětu

Student získá tyto znalosti a dovednosti:
Znalost základů statického řešení betonových konstrukcí a objektů pozemního a inženýrského stavitelství. Schopnost porozumět chování plošných betonových konstrukcí. Znalost navrhovat železobetonové prutové konstrukce. Znalost navrhovat jednodušší základové konstrukce. Schopnost navrhovat deskové a stěnové betonové konstrukce.

Prerekvizity

stavební mechanika, lineární pružnost, zatížení konstrukcí, dimenzování betonových prvků

Korekvizity

nejsou požadovány

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Výuka probíhá formou přednášek a cvičení. Přednášky mají charakter výkladu základních principů, problémů a metodologie. Ve cvičeních jsou vybraná hlavní témata procvičena na individuálně zadaných projektech (příkladech).

Způsob a kritéria hodnocení

K zápočtu se požaduje odevzdání projektu vypracovaného podle individuálního zadání a příkladů. Studenti jsou povinni projekt a příklady průběžně konzultovat ve stanovených termínech konzultací a korekcí a odevzdat do určeného termínu. Docházka ve cvičeních je kontrolovaná. Zkouška je písemná a sestává z příkladu na probírané téma a z části teoretické. Podmínkou úspěšného složení zkoušky je splnění obou částí.

Cíl

Naučit studenty základům statického řešení betonových konstrukcí a objektů.
Získat schopnost navrhovat základní druhy konstrukcí a objektů pozemního, inženýrského a vodního stavitelství včetně schopnosti vypracovat příslušnou výkresovou dokumentaci.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1.-2. Konstrukce vícepodlažních monolitických skeletových budov - monolitické patrové rámy.
3. Jednopodlažní monolitické rámy průmyslových hal.
4. Dimenzování železobetonových prvků podle mezních stavů použitelnosti.
5.-6. Plošné základy rámových budov - patky, pasy, rošty a desky. Hlubinné základy.
7. Stropní konstrukce po obvodě podepřené.
8. Stropní konstrukce bodově podepřené.
9. Zvedané stropy. Roštové a kazetové stropy. Kruhové desky. Stěnové nosníky prosté a spojité.
10. Zásobníky - bunkry a sila.
11. Žlaby, nádrže a vodojemy.
12. Kanály a potrubí. Opěrné zdi.
13. Montované konstrukce – skelety, haly, objekty z plošných a prostorových dílců.

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Monolitická železobetonová rámová konstrukce - předběžný návrh rozměrů, schematický náčrt tvaru konstrukce, zatížení, zatěžovací stavy pro vnitřní rám.
2. Výpočet statických veličin na rámu.
3. Výpočet statických veličin na rámu - pokračování, kombinace zatížení.
4. Dimenzování příčle na ohyb a smyk (třmínky, popř. i ohyby).
5. Rozdělení materiálu příčle. Korekce.
6. Dimenzování jednoho vnitřního sloupu.
7. Statické řešení a dimenzování základové patky pod vnitřním sloupem.
8. Výkresy výztuže příčle, patky a sloupu. Korekce.
9. Mezní stavy použitelnosti – přetvoření, trhliny.
10. Deska působící ve dvou směrech – předběžný návrh, zatížení, statické veličiny, dimenzování – návrh výztuže.
11. Vyztužování tyčovou výztuží nebo sítěmi. Schéma výztuže.
12. Závěrečná korekce.
13. Odevzdání projektu. Zápočet.