Detail předmětu

Betonové konstrukce (K)

Akademický rok 2023/24

BL002 předmět zařazen v 1 studijním plánu

B-P-C-SI (N) / K zimní semestr 3. ročník

Nosné konstrukce monolitických skeletových jedno a vícepodlažních budov. Základové konstrukce.
Dimenzování železobetonových prvků podle mezních stavů použitelnosti.
Desky působící ve dvou směrech – podepřené po obvodě a lokálně (hřibové stropy, bezhřibové stropy, zvedané stropy). Roštové a kazetové stropy. Kruhové desky. Stěnové nosníky prosté a spojité. Opěrné zdi.
Zásobníky (bunkry a sila). Vodohospodářské konstrukce – žlaby, kanály, potrubí, nádrže a vodojemy.
Montované konstrukce – skelety, haly, objekty z plošných a prostorových dílců.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Naučit studenty základům statického řešení betonových konstrukcí a objektů.
Získat schopnost navrhovat základní druhy konstrukcí a objektů pozemního, inženýrského a vodního stavitelství včetně schopnosti vypracovat příslušnou výkresovou dokumentaci.

Znalosti

Student získá tyto znalosti a dovednosti:
• Znalost základů statického řešení betonových konstrukcí a objektů.
• Schopnost navrhovat základní druhy konstrukcí a objektů pozemního, inženýrského a vodního stavitelství včetně schopnosti vypracovat příslušnou výkresovou dokumentaci.

Osnova

1.-2. Konstrukce vícepodlažních monolitických skeletových budov - monolitické patrové rámy.
3. Jednopodlažní monolitické rámy průmyslových hal.
4. Dimenzování železobetonových prvků podle mezních stavů použitelnosti.
5.-6. Plošné základy rámových budov - patky, pasy, rošty a desky. Hlubinné základy.
7. Stropní konstrukce po obvodě podepřené.
8. Stropní konstrukce bodově podepřené.
9. Zvedané stropy. Roštové a kazetové stropy. Kruhové desky. Stěnové nosníky prosté a spojité.
10. Zásobníky - bunkry a sila.
11. Žlaby, nádrže a vodojemy.
12. Kanály a potrubí. Opěrné zdi.
13. Montované konstrukce – skelety, haly, objekty z plošných a prostorových dílců.

Prerekvizity

stavební mechanika, lineární pružnost, zatížení konstrukcí, dimenzování betonových prvků

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1.-2. Konstrukce vícepodlažních monolitických skeletových budov - monolitické patrové rámy. 3. Jednopodlažní monolitické rámy průmyslových hal. 4. Dimenzování železobetonových prvků podle mezních stavů použitelnosti. 5.-6. Plošné základy rámových budov - patky, pasy, rošty a desky. Hlubinné základy. 7. Stropní konstrukce po obvodě podepřené. 8. Stropní konstrukce bodově podepřené. 9. Zvedané stropy. Roštové a kazetové stropy. Kruhové desky. Stěnové nosníky prosté a spojité. 10. Zásobníky - bunkry a sila. 11. Žlaby, nádrže a vodojemy. 12. Kanály a potrubí. Opěrné zdi. 13. Montované konstrukce – skelety, haly, objekty z plošných a prostorových dílců.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Monolitická železobetonová rámová konstrukce - předběžný návrh rozměrů, schematický náčrt tvaru konstrukce, zatížení, zatěžovací stavy pro vnitřní rám. 2. Výpočet statických veličin na rámu. 3. Výpočet statických veličin na rámu - pokračování, kombinace zatížení. 4. Dimenzování příčle na ohyb a smyk (třmínky, popř. i ohyby). 5. Rozdělení materiálu příčle. Korekce. 6. Dimenzování jednoho vnitřního sloupu. 7. Statické řešení a dimenzování základové patky pod vnitřním sloupem. 8. Výkresy výztuže příčle, patky a sloupu. Korekce. 9. Mezní stavy použitelnosti – přetvoření, trhliny. 10. Deska působící ve dvou směrech – předběžný návrh, zatížení, statické veličiny, dimenzování – návrh výztuže. 11. Vyztužování tyčovou výztuží nebo sítěmi. Schéma výztuže. 12. Závěrečná korekce. 13. Odevzdání projektu. Zápočet.