Detail předmětu

Aplikace inženýrských úloh v geotechnice

Akademický rok 2023/24

BF054 předmět zařazen v 1 studijním plánu

B-P-C-SI (N) / K letní semestr 4. ročník

Předmět je po obsahové stránce zaměřen na problematiku řešení geotechnických konstrukcí pomocí matematického modelování (metody konečných prvků). Těžištěm první části kurzu je shrnutí základů mechaniky kontinua a především pak popis konstitučních modelů - od nejjednodušších elastických až po složitější modely zahrnující plastickou (nevratnou) složku deformace. V další části kurzu budou posluchači obeznámeni s procesem tvorby matematického modelu jak v teoretické, tak v praktické rovině. Probraná látka bude průběžně aplikována pro řešení konkrétních geotechnických úloh (plošné základy, hlubinné základy, opěrné a pažící konstrukce, násypy, zářezy, podzemní díla) pomocí programu Plaxis 2D. Závěrečnou etapou kurzu je zpracování samostatné semestrální práce, ve které posluchač využije získané znalosti k analýze vybrané konstrukce.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Získat teoretické základy modelování geotechnických úloh se zaměřením na matematické modelování.
Seznámit a naučit se používat vybrané programové vybavení pro řešení geotechnických konstrukcí.

Znalosti

Výstupem předmětu je získání znalostí při tvorbě matematického modelu vybraných geotechnický úloh (stabilita svahů, zemina vyztužená geosyntetiky, pažící a podzemní konstrukce). Vybrané úlohy jsou procvičovány na konkrétních příkladech v softwarech na dostupných na Ústavu geotechniky.

Osnova

1. Úvod do problematiky, základní aspekty a důvody využití výpočetních metod v geotechnice, ukázky praktických aplikací.
2. Základy mechaniky kontinua – shrnutí, přehled a rozdělení numerických metod.
3. Základy metody konečných prvků.
4. Rozdělení konstitučních modelů. Lineární a nelineární elasticita.
5. Úvod do plastického chování geomateriálů.
6. Ideálně plastické konstituční modely.
7. Elasto - plastické konstituční modely se zpevněním.
8. Odvodněná versus neodvodněná analýza, konsolidační analýza.
9. Teorie a modelování pažících konstrukcí I (gravitační opěrné zdi, volně stojící pažící konstrukce).
10. Teorie a modelování pažících konstrukcí II (rozepřené/kotvené konstrukce, hřebíkování).
11. Teorie a modelování násypových těles a zářezů.

Prerekvizity

Mechanika zemin,Zakládání staveb,Podzemní stavby, Pružnost a plasticita

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod do problematiky, základní aspekty a důvody využití výpočetních metod v geotechnice, ukázky praktických aplikací. 2. Základy mechaniky kontinua – shrnutí, přehled a rozdělení numerických metod. 3. Základy metody konečných prvků. 4. Rozdělení konstitučních modelů. Lineární a nelineární elasticita. 5. Úvod do plastického chování geomateriálů. 6. Ideálně plastické konstituční modely. 7. Elasto - plastické konstituční modely se zpevněním. 8. Odvodněná versus neodvodněná analýza, konsolidační analýza. 9. Teorie a modelování pažících konstrukcí I (gravitační opěrné zdi, volně stojící pažící konstrukce). 10. Teorie a modelování pažících konstrukcí II (rozepřené/kotvené konstrukce, hřebíkování). 11. Teorie a modelování násypových těles a zářezů.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Úvod - seznámení s programem Plaxis. 2. Úvod - seznámení s programem Plaxis - pokračování. 3. Strukturní a kontaktní prvky. 4. Modelování plošných základů. 5. Modelování hlubinných základů. 6. Simulace laboratorních zkoušek. 7. Modelování pažící konstrukce. 8. Modelování pažící konstrukce se zahrnutím proudění podzemní vody. 9. Modelování násypu 10. Řešení individuálního zadání. 11. Prezentace individuálního zadání.