Detail předmětu

Vybrané problémy navrhování a realizace kovových a dřevěných konstrukcí

BO055 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

Bc. prez. program nB > K povinně volitelný letní semestr 4. ročník 4 kredity

Bc. kombin. program nBK > K povinně volitelný letní semestr 4. ročník 4 kredity

Bc. prez. program nBA > K povinně volitelný letní semestr 4. ročník 4 kredity

Spřažené ocelobetonové konstrukční prvky a dílce – zásady konstrukčního uspořádání, základní principy navrhování. Spřažené ocelobetonové nosníky – mezní stavy únosnosti, mezní stavy použitelnosti ohýbaných ocelobetonových konstrukčních prvků. Spřažené ocelobetonové nosníky – zásady návrhu smykového spojení. Spřažené ocelobetonové sloupy – základní principy navrhování tlačených ocelobetonových konstrukčních prvků. Konstrukce z lepeného lamelového dřeva. Zásady navrhování, zásady výpočtu, použití. Montážní spoje dřevěných konstrukcí s kovovými prvky. Zásady navrhování, zásady výpočtu. Navrhování dřevěných konstrukcí na účinky požáru. Chování dřevěných prvků a spojů při požáru, pravidla pro analýzu prvků, zásady výpočtu. Navrhování spojů dřevěných konstrukcí na účinky požáru, zásady výpočtu.

Garant předmětu

prof. Ing. Marcela Karmazínová, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav kovových a dřevěných konstrukcí

Výsledky učení předmětu

Student získá podrobnější znalosti a dovednosti z oblasti navrhování spřažených ocelobetonových ohýbaných a tlačených konstrukčních prvků. Absolvent předmětu bude schopen:
- provést návrh spřažených ocelobetonových nosníků na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti,
- provést návrh smykového spojení spřažených ocelobetonových nosníků,
- provést návrh spřaženého ocelobetonového sloupu,
- stanovit požární odolnost ocelobetonového nosníku a sloupu.
Student získá širší znalosti a dovednosti z oblasti navrhování dřevěných konstrukcí. Absolvent předmětu bude schopen:
- aplikovat pravidla navrhování a zásady výpočtu konstrukce z lepeného lamelového dřeva,
- aplikovat zásady navrhování montážních spojů dřevěných konstrukcí s kovovými prvky,
- navrhnout dřevěnou konstrukci na účinky požáru, včetně návrhu spojů na účinky požáru.

Prerekvizity

Kovové konstrukce - navrhování prvků a spojů ocelových konstrukcí. Dřevěné konstrukce - navrhování prvků a spojů dřevěných konstrukcí. Betonové konstrukce - základy navrhování prvků betonových konstrukcí.

Korekvizity

Rozšíření znalostí stavební mechaniky s důrazem na statické působení spřažených, hybridních a kombinovaných konstrukčních prvků a dílců. Získání znalostí požární odolnosti a bezpečnosti stavebních konstrukcí.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné vypracování konkrétních úkolů ve cvičení odpovídajících harmonogramu cvičení a v rozsahu stanoveném vyučujícím. Účast na cvičeních je povinná. Zkouška je konána písemnou formou a její rozsah vychází z anotace předmětu.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou tohoto kurzu a procvičit získané znalosti a dovednosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Kompozitní ocelobetonové konstrukční systémy - základní principy působení, zatížení, materiál, normativní podklady pro navrhování.
2. Ocelobetonové nosníky - mezní stav únosnosti, mezní stav použitelnosti (základní zásady pro navrhování).
3. Ocelobetonové nosníky - smykové spojení (typy, základní zásady pro navrhování).
4. Ocelobetonové sloupy - základní zásady konstrukčního řešení a navrhování.
5. Ocelobetonové konstrukční prvky – základní zásady navrhování na účinky požáru.
6. Plnostěnné nosníky ze dřeva – druhy, zásady navrhování, statická analýza.
7. Konstrukce z lepeného lamelového dřeva – zásady navrhování, statická analýza, základní konstrukční detaily.
8. Montážní spoje dřevěných konstrukcí s kovovými prvky – zásady navrhování, zásady výpočtu.
9. Navrhování dřevěných konstrukcí na účinky požáru. Chování dřevěných prvků při požáru.
10. Navrhování dřevěných konstrukcí na účinky požáru – pravidla pro analýzu prvků, zásady výpočtu; chování spojů dřevěných prvků při požáru, zásady výpočtu.
11. Praktické aplikace ocelobetonových konstrukčních prvků a dílců; praktické aplikace dřevěných konstrukčních prvků a dílců; příklady realizovaných konstrukcí.

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Spřažené ocelobetonové konstrukční prvky - přehled, základní principy, průřezy, materiál.
2. Spřažené ocelobetonové nosníky: zásady navrhování - mezní stavy únosnosti a použitelnosti.
3. Spřažené ocelobetonové nosníky: zásady navrhování - smykové spojení.
4. Spřažené ocelobetonové sloupy: zásady navrhování - prostý tlak, vzpěrný tlak.
5. Spřažené ocelobetonové konstrukční prvky: zásady posouzení požární odolnosti.
6. Plnostěnné nosníky ze dřeva – statická analýza.
7.-8. Konstrukce z lepeného lamelového dřeva – statická analýza.
9. Montážní spoje dřevěných konstrukcí s kovovými prvky – zásady navrhování.
10. Navrhování dřevěných konstrukcí na účinky požáru.
11. Praktické aplikace a příklady ocelobetonových a dřevěných konstrukčních prvků a dílců.