Detail předmětu

Městské komunikace

BM003 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Bc. prez. program nB > K povinný zimní semestr 4. ročník 5 kreditů

Bc. kombin. program nBK > K povinný zimní semestr 4. ročník 5 kreditů

Bc. prez. program nBA > K povinný zimní semestr 4. ročník 5 kreditů

Bc. prez. program nW > W povinný zimní semestr 4. ročník 5 kreditů

Seznámení s problematikou městských komunikací od koncepce městských sítí po projektování městských komunikací. První část předmětu bude věnována historickým vývojům urbanistických sídel a tím i městských komunikací a komunikačním systémům v zastavěných oblastech. Dále formulaci pojmu městské komunikace s definicí a rozdělením do kategorií. K jednotlivým kategoriím budou přiřazeny základní návrhové parametry. V kapitole křižovatky městských komunikací budou naznačeny základní druhy městských křižovatek a způsob jejich řešení. Jedná se o křižovatky úrovňové i mimoúrovňové. Zvláštní část bude věnována nadřazeným komunikačním sítím. Poslední část bude věnována moderním trendům v dopravním inženýrství- humanizaci městského prostředí. S tímto je spojen pojen zklidňování dopravy v určitých lokalitách městských sídelních útvarů.

Garant předmětu

Ing. Martin Smělý, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemních komunikací

Výsledky učení předmětu

Seznámení s problematikou městských komunikací od koncepce městských sítí po projektování městských komunikací. Student je schopný navrhnout dopravní řešení v městském prostředí v jednoduchých podmínkách. K tomu zvládne podrobnou projektovou dokumentaci. Umí navrhnout úrovňové i mimoúrovňové křižovatky a posoudit provoz na nich. Jsou schopni posoudit alternativní řešení.

Prerekvizity

Základní znalosti z technologie dopravních staveb a projektování silnic a dálnic, zvládnutí práce na PC (Acad…)

Korekvizity

Práce na PC, výborná znalost minimálně jednoho z software CAD a jednoho software pro návrh pozemních komunikací

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro získání zápočtu je třeba odevzdat všechny příklady, zadané ve cvičeních a splnit obě písemné práce v požadovaném rozsahu.
Zkouška spočívá ve vypracování tří praktických příklady. Očekává se tvorba částí výkresů, situace, podélný profil, vzorové příčné řezy.

Cíl

Seznámení s problematikou městských komunikací od koncepce městských sítí po projektování městských komunikací.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1.Úvod do MK, urbanistická struktura sídelních útvarů a velkých měst. Funkční třídy MK.
2.Šířkové uspořádání městských komunikací.
3.Vzorové příčné řezy - detaily
4.Návrhové prvky místních komunikací dle ČSN 73 6110 z ledna 2006.
5.Úrovňové křižovatky, sjezdy, místa ležící mimo vozovku, výhybny, obratiště a účelové komunikace ve městě.
6.Okružní křižovatky a jejich využití a použití dle našich a zahraničních předpisů.
7.Přechody pro chodce a místa pro přecházení.
8.Vyhláška 398/2009 a úpravy městských komunikací dle této vyhlášky.
9.Návrh parkovacích ploch, zastávek BUS a MHD.
10.Navrhování dopravního zklidňování, pěších zón, veřejných prostor a obytných zón.
11.Návrh stezek pro cyklisty.
12.Mimoúrovňové křižovatky.
13.Základní informace dopravní inženýrství

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

Harmonogram je vždy novelizován na začátku semestru.