Detail předmětu

Pozemní komunikace 1

BM001 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Bc. prez. program nB > K povinný zimní semestr 3. ročník 5 kreditů

Bc. kombin. program nBK > K povinný zimní semestr 3. ročník 5 kreditů

Bc. prez. program nBA > K povinný zimní semestr 3. ročník 5 kreditů

Bc. prez. program nW > W povinný zimní semestr 3. ročník 5 kreditů

Materiály a technologie pro stavbu silnic a dálnic. Seznámení se se základními materiály používanými v silničním stavitelství (zeminy, kamenivo, asfalty, asfaltovými směsmi, betony atd.), jejich vlastnostmi, zkouškami a kvalitativními požadavky. V návaznosti na vlastnosti materiálů jsou probírány technologické postupy výroby a pokládky jednotlivých konstrukčních vrstev netuhých a tuhých vozovek a systémy zkoušek pro zajištění požadované kvality. Zásady dimenzování vozovek a návrh podle katalogu. Poruchy vozovek a technologie recyklace materiálů vozovek.

Garant předmětu

prof. Dr. Ing. Michal Varaus

Zajišťuje ústav

Ústav pozemních komunikací

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu získáním přehledu o silničních stavebních materiálech, jejich zkoušení a návazných technologiích pro stavbu, údržbu a opravy vozovek pozemních komunikací. Dále bude studentovi zprostředkován systém zajišťování kvality, osvojí si způsoby recyklace silničních stavebních materiálů a dimenzování vozovek.

Prerekvizity

Požadují se základní všeobecné znalosti o stavebních materiálech a stavební fyzice.

Korekvizity

Nepožadují se.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro úspěšné absolvování cvičení a získání zápočtu se vyžaduje odevzdání elaborátů se zatříděním zemin, vyhodnocením Proctorovy zkoušky a zkoušky CBR, návrhem asfaltové směsi a příkladem s návrhem tuhé a netuhé vozovky podle katalogu. Cvičení jsou zakončena testem základních znalostí.
Pro úspěšné absolvování zkoušky je nutno znát obsahy přednášek a cvičení. Zkouška je rozdělena na písemnou a ústní část.

Cíl

Kompletní návrh trasy pozemních komunikací, výpočet a vytyčení geometrie pozemních komunikací.
Historie a vývoj pozemních komunikací, intenzity a kapacity komunikací.
Fyzikální předpoklady pohybu vozidel, vlastnosti vozového parku.
Ekonomika, bezpečnost, vnější účinky dopravy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Zeminy a zemní práce
2. Zlepšování zemin
3. Kamenivo a nestmelené vrstvy vozovek
4. Hydraulicky stmelené a prolévané vrstvy vozovek
5. Asfaltová pojiva
6. Asfaltové směsi - vlastnosti a navrhování
7. Asfaltové postřiky, nátěry a emulzní kalové zákryty
8. Dlážděné vozovky, vozovky ze zámkových dlažeb.
9. Cementobetonové vozovky.
10. Navrhování tuhých a netuhých vozovek
11. Diagnostika vozovek
12. Údržba a opravy vozovek
13. Recyklace netuhých a tuhých vozovek

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Úvod do problematiky
2. Příklad - zatřídění zemin
3. Demonstrace - laboratorní a polní zkoušky zemin
4. Příklad - Proctorova zkouška a zkouška CBR
5. Demonstrace - zkoušky kameniva
6. Demonstrace - zkoušky asfaltového pojiva
7. Příklad - návrh asfaltové směsi
8. Demonstrace - výroba, hutnění a zkoušení asfaltových směsí
9. Příprava podkladů pro dimenzování vozovek
10. Příklad - návrh netuhé vozovky
11. Příklad - návrh tuhé vozovky
12. Diagnostický průzkum
13. Zápočet