Detail předmětu

Železniční stavby 1

BN001 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

Bc. prez. program nB > K povinný letní semestr 3. ročník 4 kredity

Bc. kombin. program nBK > K povinný letní semestr 3. ročník 4 kredity

Bc. prez. program nBA > K povinný letní semestr 3. ročník 4 kredity

Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha, rozchod koleje, vzájemná výšková poloha kolejnicových pásů, směrové poměry, sklonové poměry, uspořádání koleje pro provoz jednotek s naklápěcími skříněmi. Geodetické zaměření prostorové polohy koleje, úlohy optimalizace prostorové polohy koleje, vytyčení a zajištění prostorové polohy koleje. Průjezdné průřezy. Úprava os kolejí na trati a ve stanici. Trasování železnic. Projektování železničních tratí. Členění a stavba tělesa železničního spodku a konstrukčních vrstev tohoto tělesa, konstrukce železniční tratě, základní pojmy, dělení. Pražcové podloží – únosnost, rozdělení napětí, typ konstrukce a navrhování konstrukce, konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku.

Garant předmětu

doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav železničních konstrukcí a staveb

Výsledky učení předmětu

Student zvládne problematiku návrhu a posouzení geometrických parametrů koleje, tj. omezení jednotlivých geometrických parametrů, návrh prvků směrového a sklonového uspořádání železničních tratí, návrh geometrických parametrů pro jednotky s naklápěcími skříněmi. Student se seznámí s posouzením odchylek geometrických parametrů koleje při stavbě a přejímce a při provozu a údržbě. Student získá vědomosti týkající se prostorového uspořádání železničních tratí – průjezdných průřezů a osových vzdáleností kolejí. Student se seznámí s projektování železničních tratí a základním členěním a uspořádáním železničního spodku.

Prerekvizity

Geodézie ve stavebnictví, souřadnicové systémy v ČR, geodetické výpočty, úhlová a délková měření, výškové systémy a výšková měření, vytyčování staveb, přehled o mapových dílech v ČR
Mechanika zemin, klasifikace zemin pro inženýrské účely, smyková pevnost zemin, napětí v zemině.
Pružnost a pevnost materiálů, základy stavební mechaniky.
Základní pojmy, dělení železničních staveb. Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha - terminologie, základní pojmy.

Korekvizity

Elementární teoretické znalostí z fyziky: vlnění a akustika, termika a vedení tepla. Základní principy mechaniky – princip virtuálních prací a principe minima potenciální energie.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka je vedena formou přednášek, cvičení a individuální konzultace. Součástí studijních činností studenta je zadávaná samostatná práce, práce zadané k samostatnému nastudování za aktivní účasti studentů a práce studentů s LMS Moodle. Výuka je doplněna exkurzemi na stavby nebo k výrobcům.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou. U zkoušky student odpovídá na otázky týkající se geometrických parametrů koleje a její prostorové polohy.
Podmínkou pro udělení zápočtu je účast, odevzdáním příkladů zaměřených na návrh geometrických parametrů koleje a odevzdání dvou projektů – zdvoukolejnění železniční tratě a studie vedení železniční trati, úspěšným absolvováním písemného testu.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou geometrických parametrů koleje, projektování železničních tratí a členěním a stavbou železničního spodku a procvičit získané znalosti a dovednosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Konstrukční a geometrické uspořádání koleje a její prostorová poloha, rozchod koleje, rozšíření rozchodu koleje.
2. Vzájemná výšková poloha kolejnicových pásů. Vzestupnice. Zborcení koleje
3. Směrové poměry. Přechodnice.
4. Přechodnice s nelineárním průběhem křivosti.
5. Složené oblouky. Mezilehlá přechodnice. Inflexní motiv.
6. Sklonové poměry. Zaoblení lomu sklonu.
7. Uspořádání koleje pro provoz jednotek s naklápěcími skříněmi.
8. Trasování železnic. Projektování železničních tratí.
9. Zaměření prostorové polohy, úlohy optimalizace.
10. Vytyčení a zajištění prostorové polohy koleje.
11. Průjezdné průřezy. Úprava os kolejí na trati a ve stanici.

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Rozchod koleje, rozšíření rozchodu koleje.
2. Převýšení koleje, vzestupnice, návrh délky přechodnice. Zadání projektu zdvoukolejnění úseku železniční trati
3. Výpočet vytyčovacích parametrů oblouku s krajními přechodnicemi
4. Inflexní motiv, složený oblouk, mezilehlá přechodnice
5. Sklonové poměry
6. Vypracování výkresů
7. Odevzdání projektu zdvoukolejnění úseku železniční trati. Zadání projektu studie železniční trati
8. Písemný test
9. Hodnocení variant vedení trati
10. Vypracování výkresů a zprávy
11. Odevzdání projektu studie železniční trati, zápočet.