Detail předmětu

Specializovaný projekt (K-STM)

BD060 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

Bc. prez. program nB > K povinně volitelný letní semestr 4. ročník 4 kredity

Bc. kombin. program nBK > K povinně volitelný letní semestr 4. ročník 4 kredity

Bc. prez. program nBA > K povinně volitelný letní semestr 4. ročník 4 kredity

Využití znalostí moderních metod při řešení projektu zaměřeného na statickou a dynamickou odezvu prutových, plošných, masivních a základových konstrukcí, využití znalostí stavební mechaniky a numerických metod, teorie spolehlivosti a z oblasti aplikace softwarových produktů v oblasti statiky a dynamiky, seznámení s manuály dostupných programů, studium a rešerše zadané literatury, zadání a zpracování projektu, tvorba výpočtového modelu a řešení problému, diskuse nad výsledky řešení projektu

Garant předmětu

prof. Ing. Drahomír Novák, DrSc.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební mechaniky

Výsledky učení předmětu

Výsledkem je zpracovaný projekt. Jedná se o individuální zadání, čemuž odpovídá individuální přístup vedoucího projektu. Kontakt s vedoucím práce probíhá v pravidelných týdenních konzultacích. Student získá dovednosti provést statickou analýzu konstrukce pomocí vhodného softwaru včetně vyhodnocení průběhu napětí.

Prerekvizity

průběhy vnitřních sil na prutu, napětí, statické, fyzikální a geometrické rovnice pro prut, vnitřní síly, deformace a přemístění na prutu, ve stěně, desce a tělese, základy metody konečných prvků, zásady posuzování stavebních konstrukcí

Korekvizity

Znalosti z matematiky, fyziky, statistiky a informatiky jsou velmi užitečné.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Individuální konzultace představují výuku. Součástí studijních činností studenta je zadávaná vlastní samostatná práce. Práce na projektech probíhá za použití pokročilých programů na PC.

Způsob a kritéria hodnocení

Metody hodnocení jsou u tohoto předmětu individuální, neboť se jedná o samostatnou práci studenta pod vedením školitele vedoucí k závěrečné práci. Student musí odevzdat kompletní hotovou bakalářskou práci. Propracovanost práce odpovídá konečnému hodnocení vedoucím a oponentem.

Cíl

Během kursu se student naučí využívat teoretické znalosti získané v předmětech statického zaměření k řešení úkolů ze stavební praxe. Student si prohloubí své znalosti základních principů mechaniky i jejich aplikace v podobě metody konečných prvků. Po skončení kursu bude schopen pracovat s výpočetními programy založenými na metodě konečných prvků. Student se také naučí komplexně řešit praktické úkoly statiky se všemi jeho aspekty jako jsou rozbor úlohy, studium literatura a norem, stanovení zatížení, tvorba výpočtového modelu, řešení a rozbor výsledků, posouzení a stanovení závěrů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Zadání individuálního problému k řešení na počítači
2. – 10. Práce na zadání v součinnosti s učitelem
11. Předložení výsledků, udělení zápočtu