Studijní program

Geodézie a kartografie

Akademický rok 2024/25

Zkratka: BPC-GK Kód: B0532A260001 Typ studia: bakalářský Jazyk studia: český

Získaný titul: Bc.

Úroveň kvalifikace: bakalářský (první stupeň)

Udělovaná kvalifikace: Bc. v oblasti "Geodézie a kartografie"

Akreditace:

Forma studia

prezenční studium

Cíle studia

Členění tříletého bakalářského studijního programu Geodézie a kartografie vychází a navazuje na tradice dlouhodobě zajišťovaných studijních programů na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně (dále jen „Fakulta stavební VUT“), které odpovídají současné poptávce a potřebám technické praxe v České republice a v Evropské unii. Studijní program je po obsahové stránce vytvořen tak, že vyhovuje požadavkům: - zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“), - nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditaci ve vysokém školství, - nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství a to vše v souladu s metodickými materiály rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství a dokumenty VUT a Fakulty stavební VUT. Studijní program je vyučován v českém jazyce v prezenční formě studia. Studijní program umožňuje mobilitu studentů a absolvování části studia na jiných vybraných vysokých školách s obdobným zaměřením. Cílem studia je seznámit studenty s teoretickými i praktickými aspekty výkonu zeměměřického povolání. Studium pokrývá širokou oblast od matematicko-fyzikálních základů, přes rovinnou geodézii, vyrovnávací počet, katastr nemovitostí, inženýrskou, družicovou a teoretickou geodézii až po znalost organizace zeměměřické služby a související legislativy. Dílčím cílem je i příprava studentů pro navazující magisterský studijní program Geodézie a kartografie. Po úspěšném vykonání státní závěrečné zkoušky je absolvent oprávněn používat titul „bakalář“ (ve zkratce Bc. před jménem).

Profil absolventa

Absolvování bakalářského studijního programu Geodézie a kartografie opravňuje absolventa k výkonu zeměměřických činností podle zákona č. 200/1994 Sb. Absolvent bakalářského studijního programu Geodézie a kartografie je schopen působit ve státní správě, v rezortních organizacích různých ministerstev (Katastrální úřady, Státní pozemkový úřad, ŘSD, SŽDC, SZIF, podniky povodí,…) či v dokumentačních odděleních správců inženýrských sítí. Na pracovištích Katastrálních úřadů může vykonávat všechny základní činnosti (kontrola a evidence geometrických plánů a jejich náležitostí, práce při tvorbě digitálních katastrálních map, práce při činnostech spojených s obnovou katastrálního operátu, dokumentační práce apod.). V soukromém sektoru nalezne absolvent uplatnění u privátních geodetických firem, kde se podílí na tvorbě geometrických plánů, při vytyčování hranic pozemků, při tvorbě účelových map, na geodetických pracích ve výstavbě, při zaměřování skutečného provedení staveb, při zaměřování jednotlivých nadzemních i podzemních vedení a dalších inženýrských sítí včetně jejich evidence a údržby v příslušných databázových a geoinformačních systémech. Absolvent by měl samostatně zvládat tvorbu velkoměřítkových map pro různé účely od přímého měření v terénu, přes zpracování získaných dat, tvorbu digitálních mapových a dalších výstupů. Absolvent bude schopen zpracovávat podklady získané nejmodernějšími měřickými technologiemi (družicová měření, pozemní a letecká fotogrammetrie, pozemní a letecké skenování atd.). Hlavním cílem studia je vychovat teoreticky vzdělaného a prakticky vyškoleného odborníka pro většinu geodetických a kartografických činností aktuální praxe, který by měl být rovněž schopen pokračovat v dalším odborném studiu v rámci navazujícího magisterského studijního programu.

Specifické požadavky na přijetí

Podmínkami přijetí uchazeče ke studiu do studijního programu jsou současně: dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou a úspěšné vykonání přijímací zkoušky, není-li děkanem prominuta. Podmínky určuje směrnice děkana Přijímací řízení na Fakultu stavební VUT.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Na bakalářský studijní program Geodézie a kartografie přímo navazuje magisterský studijní program Geodézie a kartografie na FAST VUT. Absolventi však mohou pokračovat studiem jiného obdobně zaměřeného navazujícího magisterského studijního programu.

Požadavky pro úspěšné absolvování

Bakalářská práce, státní závěrečná zkouška

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Garant programu

Struktura předmětů

1. ročník / zimní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BAA007 Deskriptivní geometrie 3 2 6 zá,zk
BAA008 Matematika 1 (G) 3 3 8 zá,zk
BBA003 Fyzika 1 2 2 5 zá,zk
BEA003 Geodézie 1 4 4 8 zá,zk
BUA006 Základy informatiky 1 1 2

1. ročník / letní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BAA009 Matematika 2 (G) 2 2 5 zá,zk
BBA004 Fyzika 2 3 2 5 zá,zk
BEA004 Geodézie 2 3 3 6 zá,zk
BEA005 Interaktivní grafické systémy 3 3
BEA006 Teorie chyb a vyrovnávací počet 1 2 2 5 zá,zk
BEA007 Výuka v terénu 1 120 4 kl
BEA008 Základy programování 1 2 3 kl

2. ročník / zimní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BAA010 Matematika 3 (G) 2 2 5 zá,zk
BEA009 Geodetické programy 3 3
BEA010 Geodézie 3 2 2 5 zá,zk
BEA011 Mapování 1 2 3 6 zá,zk
BEA012 Počítačová grafika 2 2 4 kl
BEA013 Teorie chyb a vyrovnávací počet 2 2 2 5 zá,zk

2. ročník / letní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BAA011 Pravděpodobnost a matematická statistika 2 2 4 zá,zk
BEA014 Databáze 2 2
BEA015 Geodetické sítě 2 2 4 zá,zk
BEA016 Katastr nemovitostí 1 2 2 4 zá,zk
BEA017 Mapování 2 3 3 6 zá,zk
BEA018 Výuka v terénu 2 120 4 kl
BSA012 Nauka o krajině 2 2 zk
BYA001 Angličtina pro mírně pokročilé (zkouška) 2 zk

3. ročník / zimní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BEA019 Fotogrammetrie a laserové skenování 3 2 6 zá,zk
BEA020 Geografické informační systémy 1 2 2 5 zá,zk
BEA021 Inženýrská geodézie 1 3 3 8 zá,zk
BEA022 Katastr nemovitostí 2 2 2 5 zá,zk
BVA023 Ekonomika 2 2 4 zá,zk

3. ročník / zimní semestr / povinně volitelné / požadován 1 předmět

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BZB006 Komunikace a rétorika 2 2
BZB007 Psychologie 2 2
BZB008 Sociologie 2 2

3. ročník / letní semestr / povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
hod./semestr
Kredity Ukončení
BEA023 Kartografie 1 3 4 8 zá,zk
BEA024 Pozemkové úpravy 2 2 5 zá,zk
BEA025 Teoretická geodézie 1 3 3 7 zá,zk
BEA026 Výuka v terénu 3 80 3 kl
BHA019 Pozemní stavitelství a urbanizmus 2 2 5 zá,zk
BZA009 Stavební právo (G) 2 2 kl

Tip

Nad rámec studijního programu si můžete zapsat volitelné předměty.

Volitelné předměty