Detail předmětu

Nauka o krajině

BSA012 předmět zařazen v 1 studijním plánu

Bc. prez. program BPC-GK povinný letní semestr 2. ročník 2 kredity

Vývoj středoevropské krajiny, historický vliv člověka a jeho činnosti na krajinu a její vývoj, problémy fungování kulturní krajiny. Stabilita krajiny a její hodnocení, územní systémy ekologické stability. Rekultivace. Voda v krajině, problémy v ploše povodí i ve vodních tocích, revitalizace toků a dalších vodních ploch. Vodní eroze, možnosti protierozní ochrany. Základy pedologie, meteorologie a klimatologie ve vztahu ke krajině. Základní legislativa.

Garant předmětu

Ing. Eva Hyánková, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství krajiny

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti o fungování krajiny, přehled krajinných typů a jejich vývoj, vývoj a změny krajiny vlivem člověka, ekologickou stabilita krajiny. Dále se výuka zaměřuje na vodu v krajině, revitalizace toků a dalších vodních ploch, protierozní ochranu. Základy z pedologie, meteorologie, klimatologie.

Prerekvizity

Základní znalosti chemie, biologie a fyziky.

Korekvizity

Ne

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Ústní přednášky s využitím Power point, exkurze do laboratoře ústavu Vodního hospodářství krajiny.

Způsob a kritéria hodnocení

Vypracování písemného testu, doplňková ústní zkouška.

Cíl

Znalosti zákonitostí fungování krajiny, přehled krajinných typů, podstatu a zákonitosti jejich vzniku, vývoj a změny krajiny vlivem zásahů lidské civilizace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 10 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Vývoj středoevropské krajiny, vliv přírodních faktorů a činnosti člověka na krajinu, problémy fungování kulturní krajiny.
2. Základy pedologie – vývoj půdy, půdní typy, druhy, BPEJ.
3. Zákady meteorologie a klimatologie – atmosféra a její vliv na krajinu.
4. Stabilita krajiny, její hodnocení, územní sysémy ekologické stability.
5. Problémy v krajině, rekultivace.
6. Voda v krajině.
7. Revitalizace vodních toků a dalších vodních ploch.
8. Erozní procesy v krajině.
9. Protierozní ochrana, organizační agrotechnická a biotechnická opatření.
10. Základní legislativa, možnosti dotačních programů.