Detail předmětu

Psychologie

BZB007 předmět zařazen v 1 studijním plánu

Bc. prez. program BPC-GK povinně volitelný zimní semestr 3. ročník 2 kredity

Předmět a systém psychologických věd, klasifikace psychických jevů, poznávací, citové a volní procesy a stavy, vlastnosti tělesné a výrazové, schopnosti, temperament, charakter, strukturální vlastnosti osobnosti, normalita a patologie osobnosti, motivace , stimulace a utváření osobnosti a její vývoj.

Garant předmětu

PhDr. Katarína Šafárová, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd

Výsledky učení předmětu

Student bude seznámen se základními psychologickými pojmy, modely a teoriemi tak, aby byl schopen samostatně studovat odbornou literaturu a byl schopen sám formulovat hypotézy v rámci psychologie a také je příp. i ověřit.
Student porozumí procesu vzdělávání z psychologického hlediska a bude schopen regulovat proces učení tak, aby byl co nejoptimálnější.
Orientace v obecné, vývojové a sociální psychologii a psychologii komunikace.
Schopnost aplikovat získané znalosti a dovednosti v osobním i profesním životě.

Prerekvizity

Základní znalosti z obecné psychologie (na středoškolské úrovni z předmětů Občanská nauka nebo Základy společenských věd), znalost obecných elementárních pojmů z oblasti psychologie.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Informace budou předávány formou přednášek doprovázených obrazovým materiálem. Přednášky, základní informace a mnoho informací nad rámec přednášených témat student nalezne v LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Každý student osvědčí nabyté znalosti během písemné zkoušky.

Cíl

Orientace v obecné, vývojové a sociální psychologii a psychologii komunikace.
Schopnost aplikovat získané znalosti a dovednosti v osobním i profesním životě.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Místo psychologie v životě jednotlivce.
2. Členění psychologie
3. Psychologie vnímání. Vnímání na humánní a subhumánní úrovni.
4. Neuroanatomie.
5. Poznávací procesy.
6. Intelektové schopnosti a jejich poznávání.
7. Emoce. Temperament. Motivace.
8. Rozdíly mezi muži a ženami v komunikaci, vnímání apod.
9. Učení, jeho významy a druhy
10. Obecné zákony učení
11. Teorie osobnosti - psychoanalýza S. Freuda.
12. Psychosociální vývoj osobnosti.
13. Sociální vztahy ve skupinách.