Detail předmětu

Teoretická geodézie 1

BEA025 předmět zařazen v 1 studijním plánu

Bc. prez. program BPC-GK povinný letní semestr 3. ročník 7 kreditů

Tvar Země a její náhradní tělesa, rotační elipsoid, referenční elipsoidy, souřadnicové soustavy na elipsoidu, poloměry křivosti, referenční koule, sférický exces, normálové řezy, geodetická křivka, I. a II. geodetická úloha na kouli (elipsoidu), tíhové pole Země, hladinové plochy, tížnice, geoid, astronomicko-geodetické tížnicové odchylky, převod naměřených veličin na referenční elipsoid. Geodetické výškové sítě. Přesná nivelace - přístroje a metody. Gravimetrická měření a gravimetrické sítě. Využití GNSS v bodových polích, hladinové plochy a problematika výšek, převod GNSS do kartografických zobrazení, problematika GNSS a výšek. Úvod do kosmické geodézie a geodynamiky.

Garant předmětu

doc. Ing. Josef Weigel, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie

Výsledky učení předmětu

Student získá základní znalosti a orientaci v předmětu vyšší geodézie, gravimetrie a kosmická geodézie. Seznámí se se základními principy, metodami a zpracováním dat. A dále získá přehled o základním názvosloví, což mu umožní snadnější orientaci v navazujících předmětech magisterského studia.

Prerekvizity

Geodetická měření a výpočty v rovině, principy družicových měření (GNSS). Nivelace.

Korekvizity

Matematika,GNSS,historie geodézie,Souřadnicové systémy v rovině, Výškové systémy.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Odevzdání a akceptance protokolů z jednotlivých úloh je povinnou podmínkou. Absolvování kontrolních testů v průběhu výuky s celkovou úspěšností nad 50%. Absolvování testové a ústní části zkoušky.

Způsob a kritéria hodnocení

Účast na cvičeních je povinná (2 neúčasti může omluvit cvičící). Píší se 4 písemné testy - součet dosažených bodů ze všech testů musí činit minimálně 50 % součtu dosažitelných bodů ze všech testů. Neabsolvovaný test bude nahrazen v dohodnutém termínu. Ze cvičení musí být vypracovány a uznatelné všechny zadané programy. Zkouška má testovou, početní a ústní část. 30% bodů je generováno z hodnocení cvičení. Celkový počet bodů za zkoušku je 100, pro úspěšné absolvování je požadováno 50%.

Cíl

Student se seznámí s problematikou určování tvaru zemského tělesa a jeho tíhového pole. Seznámí se s náhradními tělesy. Naučí se uvažovat v geodetických pracích vliv křivosti Země a vliv tíže na geodetická měření. Úvod do kosmické geodézie a problematika geodetických systémů a rámců.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

3 hod./týden, 9 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Tvar a rozměr Země a její náhradní plochy. Historie měření Země.
2. Souřadnicové soustavy na kouli, referenční koule, sférický exces. Souřadnicové soustavy na rotačním elipsoidu.
3. Referenční elipsoid, poloměry křivosti, normálové řezy, geodetická křivka.
4. I. a II. geodetická úloha na kouli a elipsoidu.
5. Tíhové pole Země, hladinové plochy, tížnice, geoid.
6. Metody měření tíže, gravimetry, gravimetrické sítě.
7. Přesná nivelace, měření, výpočty.
8. Astronomicko-geodetické tížnicové odchylky, převod naměřených veličin na referenční elipsoid.
9. Družice a její dráha -základy, principy časových systémů.
10. Využití GNSS v bodových polích, převod GNSS do kartografických zobrazení, problematika výšek. Základy kosmické geodézie. Základy geodynamiky.

Cvičení

3 hod./týden, 9 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Úvod, základní vztahy sférické trigonometrie.
2. Sférický trojúhelník, sférický exces.
3. Koule, první a druhá geodetická úloha.
4. Referenční elipsoidy, transformace souřadnic.
5. Výpočty na elipsoidu, poloměry křivosti.
6. Přesná nivelace – testování přístrojů.
7. Přesná nivelace – praktická měření.
8. GNSS – praktická měření.
9. GNSS – výpočty.
10. Hodnocení a zápočty.