Detail předmětu

Pozemkové úpravy

BEA024 předmět zařazen v 1 studijním plánu

Bc. prez. program BPC-GK povinný letní semestr 3. ročník 5 kreditů

Historie a účel pozemkových úprav (PÚ), PÚ v okolních zemích. Terminologie. Pozemkové úřady. PÚ jako nástroj tvorby životního prostředí. Formy PÚ. Upřesnění a rekonstrukce přídělů, nedokončená scelení. Komplexní pozemkové úpravy. Podklady, přípravné práce: výběr k.ú., řízení o PÚ, obvod upravovaného území, zjišťování průběhu hranic, úvodní jednání, průzkum území a analýza současného stavu, zaměření skutečného stavu. Bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ). Soupis nároků vlastníků. Územní systém ekologické stability (ÚSES). Plán společných zařízení: cestní síť, vodohospodářská opatření, protierozní opatření. Optimalizace druhů pozemků, optimální uspořádání navržených pozemků, přiměřenost kvality a výměry vyčleňovaných pozemků, zřízení věcných břemen. Rozhodnutí pozemkového úřadu. Realizace. Bilance. Výstavba společných zařízení. Dokumentace výsledků PÚ, zápis PÚ do katastru.

Garant předmětu

Ing. Miroslav Matějík, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie

Výsledky učení předmětu

Studenti budou ovládat individuální aplikace znalostí při řešení jednotlivých prováděcích etap pozemkových úprav. Dále získají znalost legislativních opatření k procesu pozemkových úprav, budou teoreticky zvládat proces projektování a realizace pozemkových úprav, včetně standardní činnosti k přípravě databází z katastru nemovitostí a z terénních průzkumů. Získají základní stupeň způsobilosti orientace v ochraně zemědělské půdy před erozí, v otázkách vývoje a ohrožení zemědělského půdního fondu.

Prerekvizity

Základy katastru nemovitostí, souřadnicové výpočty, určování výměr, zpracování v CAD.
Znalost vytyčovacích prací a inženýrské geodézie.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT
Současně je doporučena k využití základní náplň předmětu Pozemkové úpravy obsažená v LMS Moodle .

Způsob a kritéria hodnocení

Úspěšné absolvování předmětu závisí na povinné docházce a odevzdání všech protokolů, které obsahují předepsané výstupy. Student musí splnit dva písemné testy. Výsledky z testů a protokolů jsou bodově ohodnoceny a suma bodů stanoví podklad pro závěrečnou klasifikaci u zkoušky. Předmět je zakončen vykonáním zkoušky po předchozím udělení zápočtu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 9 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Účel pozemkových úprav.
2. Pozemkové úřady.
3. PÚ jako nástroj tvorby životního prostředí. Formy PÚ.
4. Upřesnění a rekonstrukce přídělů, nedokončená scelení.
5. Komplexní pozemkové úpravy. Přípravné práce.
6. Územní systém ekologické stability (ÚSES).
7. Plán společných zařízení: cestní síť, vodohospodářská opatření, protierozní opatření.
8. Optimalizace druhů pozemků, optimální uspořádání navržených pozemků, přiměřenost kvality a výměry vyčleňovaných pozemků, zřízení věcných břemen.
9. Rozhodnutí pozemkového úřadu. Realizace. Bilance. Dokumentace výsledků PÚ, zápis PÚ do katastru.

Cvičení

2 hod./týden, 9 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Dělení pozemků.
2. Dělení pozemků.
3. Řešení obvodu pozemkových úprav.
4. Řešení obvodu pozemkových úprav.
5. Sestavení nároků vlastníků.
6. Sestavení nároků vlastníků.
7. Dělení pozemků lokality pozemkových úprav.
8. Dělení pozemků lokality pozemkových úprav.
9. Vliv eroze.