Detail předmětu

Katastr nemovitostí 2

BEA022 předmět zařazen v 1 studijním plánu

Bc. prez. program BPC-GK povinný zimní semestr 3. ročník 5 kreditů

Mapy zjednodušené evidence,soubor popisných informací zjednodušené evidence, identifikace parcel, tvorba geometrickch plánů s využitím zjednodušené evidence,pozemkové úpravy, katastrální mapa digitalizovaná. Soudní znalectví a katastr.

Garant předmětu

Ing. Stanislav Kutálek, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie

Výsledky učení předmětu

Student se seznámí s mapami dřívější pozemkové evidence a jejich využitím při budování ISKN, souboru popisných informací, přechodného začlenění do tzv. zjednodušené evidence během vývoje ISKN, s historií tvorby geometrických plánů až do současnosti, s využitím pozemkových úprav pro obnovu katastrálního operátu a s vedením katastrálního operátu v současnosti.

Prerekvizity

Mapy zjednodušené evidence dřívějších pozemkových evidencí a jejich využití při budování ISKN, soubor popisných informací zjednodušené evidence během vývoje ISKN, identifikace parcel, tvorba geometrickch plánů s využitím zjednodušené evidence od roku 1993 do současnosti, pozemkové úpravy, katastrální mapa digitalizovaná a její kombinace s ostatními formami katastrální mapy
Soudní znalectví a katastr.

Korekvizity

Znalosti z předmětu Mapování 2.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Docházka, písemné tesy, odevzdané programy ze cvičení.

Cíl

Student se seznámí se zjednodušenou evidencí. Je připravován na základní úkony spojené s tvorbou jednoduchých geometrických plánů s využitím zjednodušené evidence. Je seznámen s činností vedení katastru nemovitostí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Tvorba geometrických plánů a jejich druhy
2. Tvorba geometrických plánů a identifikace na vlastnické vztahy a druhy pozemků
3. Vstup na pozemky
4. Pozemkové úpravy - spolupráce s SPÚ a zjišťování hranic
5. Pozemkové úpravy- GP na obvod pozemkových úprav a zavádění výsledků do ISKN
6. Katastrální mapa digitalizovaná a další druhy katastrálních map
7. Zápisy vlastnických práv do ISKN
8. Zápisy změn záznamem a poznámkou do ISKN
9. Opravy a změny obsahu katastru nemovistí
10. Soudní znalectví a katastr. Organizace zeměměřické služby
11. Platná legislativa související s katastrem nemovitostí
12. Činnost při vedení katastru nemovitostí
13. Záměry vlastníků nemovitostí a jejich realizace při spolupráci s geodetickými firmami a katastrálními úřady

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1.Opakování tvorby výpočtu výměr a výkazu dosavadního stavu na vzorových případech
2.Práce s mapami ZE, Přídělové operáty, Mapa grafického přehledu parcel ZE DKM
3.Výpočet výměr parcel a dílů společně s vyřešením ZE-výpočtů výměr v případech, kdy podrobné body na hranici parcely mají rozdílný kód kvality bodu - jednoduché příklady
4.Výpočet výměr parcel a dílů společně s vyřešením ZE- výpočtů výměr v případech, kdy podrobné body na hranici parcely mají rozdílný kód kvality bodu -složitější případy
5.Výpočet výměr parcel a dílů společně s vyřešením ZE-komplikované případy, vyrovnání dílů na parcelu ZE v mapách DKM a KMD.
6.Vzorový příklad vyhotovení GPL pro odstranění ZE v mapách DKM a KMD, přepracování výsledků dřívější zeměměřické činnosti, zadání samostatné práce-geometrický plán pro odstranění ZE