Detail předmětu

Ekonomika

BVA023 předmět zařazen v 1 studijním plánu

Bc. prez. program BPC-GK povinný zimní semestr 3. ročník 4 kredity

Odvětví stavebnictví a stavební podnik, vznik zánik a sanace podniku. Činnosti stavebního podniku, organizace a výroba, odbyt, prodej, marketing. Investiční činnost v podniku, finance a daně, stavební zakázky a ceny, smluvní vztahy.

Garant předmětu

doc. Ing. Tomáš Hanák, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení

Výsledky učení předmětu

Získání znalostí o jednotlivých základních disciplínách podnikové ekonomiky se zaměřením na stavební výrobu. Schopnost se orientovat v podnikové ekonomice stavební výroby a v oceňování s ohledem na podmínky stavebního trhu. Získání základních dovedností zejména v oblasti smluvních vztahů zhotovitel, objednatel, mzdové, financování, daňové a investic ve stavebním podniku. Schopnost sestavit stavební rozpočet pro ocenění stavebního díla. Schopnost sestavit jednotkovou cenu stavebních prací pomocí kalkulace nákladů a zisku. Schopnost se orientovat ve stavebnictví a získání informací o finančních zdrojích pro stavební investice.

Prerekvizity

Znalosti základních ekonomických pojmů a vztahů. Základy makroekonomické a mikroekonomické teorie.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení získaných znalostí je formou písemného testu. Úspěšné absolvování je získání min.50 bodů. Hodnocení je částečně doplněno ústním zkouškou. Hodnocení dovedností je ve cvičeních a to docházka a písemný test s příklady výpočtů ekonomických ukazatelů a oceňování.

Cíl

Získání znalostí o jednotlivých základních disciplínách podnikové ekonomiky se zaměřením na stavební výrobu. Schopnost se orientovat v podnikové ekonomice stavební výroby a v oceňování s ohledem na podmínky stavebního trhu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Postavení podniku v národním hospodářství, odvětví stavebnictví a stavební podnik.
2. Charakteristika podniku, zvláštnosti st. podniku, výroba.
3. Založení podniku, sanace a jeho zánik, sdružování podniků, typy sdružování ve stavební výrobě.
4. Řízení podniku, plánování, organizace a kontrola.
5.–7. Materiál a zásoby, pracovní síla, výrobní stroje a zřízení.
8.–9. Investiční činnost v podniku.
10. Odbyt, prodej, marketing.
11. Podnikové finance a ekonomické informace, daně.
12. Stavební zakázky a ceny.
13. Smluvní vztahy.

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Úvod do problematiky, program výuky, instrukce a pokyny.
2. Klasifikace.
3. Smlouvy o dílo, žaloba o zaplacení ceny díla.
4. Investice.
5. Odpisy.
6. Daně.
7. Účetnictví a financování.
8. Náklady na materiál a na stroje.
9. Mzdy.
10. Kalkulace ceny stavební práce.
11. Cena stavebního objektu.
12. Zápočtový test.
13. Zápočet.