Detail předmětu

Pozemní stavitelství a urbanizmus

BHA019 předmět zařazen v 1 studijním plánu

Bc. prez. program BPC-GK povinný letní semestr 3. ročník 5 kreditů

Uvedení do problematiky pozemního stavitelství a seznámení s hlavními nosnými konstrukcemi a nosnými systémy staveb s vazbou na urbanismus a územní plánování. Studenti se seznámí se základními znalostmi účelové, funkční a konstrukční struktury staveb a s aplikací znalostí v oblasti geodézie a jejich vzájemného propojení. Výstupem tohoto kurzu je vypracování studie stavby v konkrétních podmínkách daného území.

Garant předmětu

Ing. Radim Smolka, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství

Výsledky učení předmětu

Studenti se seznámí s problematikou stavitelství a s realizací stavby, včetně zpracování výkresů projektové dokumentace při zohlednění platných předpisů a s aplikací znalostí v oblasti geodézie a jejich vzájemného propojení v oblasti geodézie. Výstupem výuky předmětu je vypracovaná projektová dokumentace konstrukční studie návrhu stavby včetně situace pro vytýčení stavby.

Prerekvizity

kartografie, zeměměřičství, základy počítačové grafiky

Korekvizity

AutoCAD

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka je vedena formou přednášek a vytvořením dokumentace pro realizaci projektu.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou ke zkoušce je získání zápočtu na základě vypracování projektové dokumentace konstrukční studie stavby. Zkouška bude sestávat z části písemné a z části ústní podle přednášek. Individual design, consultation and advocacy of suggestions.

Cíl

Studenti se seznámí s problematikou stavitelství a s realizací stavby, včetně zpracování výkresů projektové dokumentace při zohlednění platných předpisů a s aplikací znalostí v oblasti geodézie a jejich vzájemného propojení v oblasti geodézie a jejich vzájemného propojení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 9 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Urbanismus, územní plánování, legislativa a urbanistická typologie.
2. Funkční, provozní a prostorové uspořádání urbanistické struktury sídelního útvaru, územní plán města, obce, regulační prvky, ochranná pásma.
3. Veřejné prostory, dopravní a technická vybavenost území a začlenění stavby do infrastruktury sídla.Typy staveb dle účelu jejich využití. Základní typy konstrukcí a koordinace jejich rozměrů.
4. Konstrukční systémy staveb. Vnější vlivy působící na konstrukce.
5. Zakládání staveb, výkopy a základové konstrukce. Koordinační situace stavby.
6. Svislé nosné konstrukce včetně obvodových stěn stavby. Vodorovné nosné konstrukce. Typy stropních konstrukcí. Převislé a ustupující konstrukce.
7. Konstrukční soustavy pro zastřešení staveb krovem.Dělící nenosné konstrukce, výplně otvorů, podlahy.
8. Konstrukce spojující různé výškové úrovně – schodiště, rampy.
9. Ploché střechy a komíny.

Cvičení

2 hod./týden, 9 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1.–2. Návrh dispozice podsklepené stavby.
3.–4. Konstrukční studie stavby 1:100.
5. Řezy a pohledy.
6. Vrstevnicový plán a místopis. Umístění stavby do terénu.
7. Základové konstrukce.
8. Terénní úpravy. Technická zpráva.
9. Kompletace a udělení zápočtu.