Detail předmětu

Pozemní stavitelství a urbanizmus

Akademický rok 2023/24

BHA019 předmět zařazen v 1 studijním plánu

BPC-GK letní semestr 3. ročník

Uvedení do problematiky pozemního stavitelství a seznámení s hlavními nosnými konstrukcemi a nosnými systémy staveb s vazbou na urbanismus a územní plánování. Studenti se seznámí se základními znalostmi účelové, funkční a konstrukční struktury staveb a s aplikací znalostí v oblasti geodézie a jejich vzájemného propojení. Výstupem tohoto kurzu je vypracování studie stavby v konkrétních podmínkách daného území.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Studenti se seznámí s problematikou stavitelství a s realizací stavby, včetně zpracování výkresů projektové dokumentace při zohlednění platných předpisů a s aplikací znalostí v oblasti geodézie a jejich vzájemného propojení v oblasti geodézie a jejich vzájemného propojení.

Znalosti

Projektová dokumentace konstrukční studie návrhu stavby včetně situace pro vytýčení stavby

Osnova

1. Urbanismus, územní plánování, legislativa a urbanistická typologie.
2. Funkční, provozní a prostorové uspořádání urbanistické struktury sídelního útvaru, územní plán města, obce, regulační prvky, ochranná pásma.
3. Veřejné prostory, dopravní a technická vybavenost území a začlenění stavby do infrastruktury sídla.Typy staveb dle účelu jejich využití. Základní typy konstrukcí a koordinace jejich rozměrů.
4. Konstrukční systémy staveb. Vnější vlivy působící na konstrukce.
5. Zakládání staveb, výkopy a základové konstrukce. Koordinační situace stavby.
6. Svislé nosné konstrukce včetně obvodových stěn stavby. Vodorovné nosné konstrukce. Typy stropních konstrukcí. Převislé a ustupující konstrukce.
7. Konstrukční soustavy pro zastřešení staveb krovem.Dělící nenosné konstrukce, výplně otvorů, podlahy.
8. Konstrukce spojující různé výškové úrovně – schodiště, rampy.
9. Ploché střechy a komíny.

Prerekvizity

kartografie, zeměměřičství, základy počítačové grafiky

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Urbanismus, územní plánování, legislativa a urbanistická typologie. 2. Funkční, provozní a prostorové uspořádání urbanistické struktury sídelního útvaru, územní plán města, obce, regulační prvky, ochranná pásma. 3. Veřejné prostory, dopravní a technická vybavenost území a začlenění stavby do infrastruktury sídla.Typy staveb dle účelu jejich využití. Základní typy konstrukcí a koordinace jejich rozměrů. 4. Konstrukční systémy staveb. Vnější vlivy působící na konstrukce. 5. Zakládání staveb, výkopy a základové konstrukce. Koordinační situace stavby. 6. Svislé nosné konstrukce včetně obvodových stěn stavby. Vodorovné nosné konstrukce. Typy stropních konstrukcí. Převislé a ustupující konstrukce. 7. Konstrukční soustavy pro zastřešení staveb krovem.Dělící nenosné konstrukce, výplně otvorů, podlahy. 8. Konstrukce spojující různé výškové úrovně – schodiště, rampy. 9. Ploché střechy a komíny.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1.–2. Návrh dispozice podsklepené stavby. 3.–4. Konstrukční studie stavby 1:100. 5. Řezy a pohledy. 6. Vrstevnicový plán a místopis. Umístění stavby do terénu. 7. Základové konstrukce. 8. Terénní úpravy. Technická zpráva. 9. Kompletace a udělení zápočtu.