Detail předmětu

Výuka v terénu 2

BEA018 předmět zařazen v 1 studijním plánu

Bc. prez. program BPC-GK povinný letní semestr 2. ročník 4 kredity

Řešení praktických úloh z mapování a katastru nemovitostí. Tvorba map velkých měřítek. Praktické aplikace geodetických programů. Zaměření a vyhotovení geometrických plánů.

Garant předmětu

Ing. Petr Kalvoda, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie

Výsledky učení předmětu

Student získá praktické dovednosti a zkušenosti při tvorbě:
- topografické mapy velkého měřítka,
- účelové technické mapy,
- digitální katastrální mapy,
- testování přesnosti výsledků tvorby mapy,
- určování bodů technologií GNSS a
- tvorbě geometrických plánů.

Prerekvizity

Práce s totální stanicí, GNSS a dalšími geodetickými přístroji, práce s geodetickými programy, znalosti a základní dovednosti z oblasti účelového, topografického, technického a katastrálního mapování a vyhotovení geometrických plánů.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

V rámci předmětu jde o kontaktní výuky v terénu mimo sídlo školy. Výuka v terénu je zaměřena na rozvoj praktických dovedností. K dispozici je e-learningový kurs systému Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky úspěšného zakončení předmětu jsou splnění testu prerekvizit, účast po celou dobu výuky v terénu a správné vyhotovení zadaných elaborátů. Na základě kvality odevzdaných elaborátů je uděleno hodnocení.

Cíl

Prakticky nacvičit znalosti získané z cvičení a přednášek mapování a katastru nemovitosí, naučit se zmapovat polohopisně a výškopisně zadanou lokalitu, vyhotovit polohopisnou a výškopisnou mapu, v rámci katastru nemovitostí naučit se zaměřovat a vyhotovovat základní typy geometrických plánů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Teren

15 dnů, povinné

Osnova terénního cvičení

1. Katastrální mapování.
2. Určování bodů technologií GNSS.
3. Topografické mapování.
4. Kontrolní profil – testování výškové přesnosti výsledků tvorby mapy.
5. Mapování uliční čáry.
6. Vyhotovení geometrických plánů.