Detail předmětu

Sociologie

BZB008 předmět zařazen v 1 studijním plánu

Bc. prez. program BPC-GK povinně volitelný zimní semestr 3. ročník 2 kredity

Předmět a význam sociologie, makrosociologie a mikrosociologie, sociologické směry a teorie, sociologické metody a techniky, postoje a vztahy, sociální percepce, osobní image, komunikace verbální a nonverbální, rituály, sociální skupiny, klasifikace sociálních skupin, role člověka ve skupinách, pozice ve skupinách, sociální mobilita, normy chování, sociální a biologické formativní vlivy na osobnost člověka, sociogram, sociologie ve firmách, public relations, vztahy na pracovišti, styly řízení, řízení a management.

Garant předmětu

RNDr. Mgr. Jaroslav Lindr, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd

Výsledky učení předmětu

Orientace v problematice sociologie a teorii sociálních skupin. Analýza společenských vztahů, procesů ve společnosti a společenského vývoje. Poznání společenské struktury na úrovni celé společnosti a organizace, firmy a jednotlivce. Aplikace sociologie na budoucí zaměstnání absolventů ve stavebních firmách a technické praxi. Znalost základních sociologických principů, směrů a paradigmat. Souvislosti sociologie a techniky. Využití sociologie v technické a inženýrské praxi, ve firemním a osobním životě.

Prerekvizity

Základní sociologické pojmy na středoškolské úrovni z předmětů Základy společenských věd nebo Občanská nauka, znalosti základů práva, znalost statistických metod z matematiky využitelných v sociologii, zájem o sociologická témata, pozorování a poznávání společnosti, propojení sociologie s psychologií, základní znalosti psychologie a sociální psychologie.

Korekvizity

Poznávání společnosti a zákonitostí jejího vývoje, znalost struktury společnosti s ohledem na funkčnost, stabilitu a změny, aplikace teoretické sociologie na oblast firem a institucí, spojení poznatků sociologie s ostatními společenskými vědami, zejména psychologií, etikou a ekonomií, postavení člověka ve společnosti, využití poznatků v profesním životě a začlenění do společnosti, nový pohled na společnost v souvislostech, schopnost posouzení různých společenských problémů.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výklad učiva metodou slovní formou přednášek doprovázených obrazovým materiálem, který bude k dispozici též na LMS Moodle. Výklad bude doplněn drobnými praktickými aktivitami ilustrujícími teorii. Nosná teoretická témata jsou obohacena doplňujícími rozšiřujícími tématy dle zájmu studentů. Každý student si připraví prezentaci na vybrané téma z oblasti obecné nebo aplikované sociologie.

Způsob a kritéria hodnocení

Studenti prokáží orientaci v teoretické sociologii formou písemky z teoretické části učiva. Zpracují bodovanou prezentaci na zvolené téma z oblasti obecné nebo aplikované sociologie, ve které student prokáže schopnost popsat, analyzovat a uchopit vybraný sociologický problém z obecného života nebo aplikace na oblast firem a odborné praxe. Celkové hodnocení studenta sestává z prověření znalosti teorie (60%) a ze zvládnutí prezentace (40%).

Cíl

Orientace v problematice sociologie společnosti a sociálních skupin. Analýza společenských vztahů, procesů ve společnosti a společenského vývoje;
poznání společenské struktury na úrovni celé společnosti i na úrovni organizace, firmy, jednotlivce;
aplikace sociologie na budoucí zaměstnání absolventů ve stavebních firmách i technické praxi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Předmět a význam sociologie, postavení sociologie ve vědním poli. Sociální struktura společnosti.
2. Dějiny sociologie. Přehled nejvýznamnějších sociologických teorií, směrů a osobností. Význam pro současnost.
3. Makrosociologie, společenský vývoj. Sociální psychologie. Společnost, skupina, kolektiv. Mikrosociologie. Struktura organizace, úřadu, firmy. Řízení a kontrola.
4. Sociologické teorie a směry. Teorie konfliktu a teorie koncensu ve společnosti a v organizaci.
5. Sociologické metody, techniky výzkumu a jejich statistické vyhodnocení. Pozorování, dotazník, průzkum, anketa, testové metody. Sociopsychologické metody zkoumání člověka.
6. Postoje a vztahy ve skupinách a jejich poznávání. Struktura organizace. Styly řízení. Plánování a organizování.
7. Sociální percepce. Aktivní a pasivní přizpůsobovací operace. Profesiogram. Analýza pracovního výkonu. Motivace v práci a řízení. Hierarchie potřeb. Motivační faktory.
8. Verbální a nonverbální komunikace. Komunikační dovednosti. Prezentace. Brainstorming. Řízená porada. Diskuse.
9. Principy sociologického vidění světa a jednotlivce v něm. Vztah jedince a společnosti. Sociální struktury, sociální statika a dynamika.
10. Rituály v sociologii a v každodenním chování. Teorie rolí. Charakteristika prostředí. Faktory pracovního prostředí.
11. Sociální skupiny a jejich třídění. Firemní kultura, identita a etika. Sociální deviace.
12. Motivace a stimulace pracovníků. Využití sociologie při řízení lidí. Sociologie práce, marketingu a řízení. Kariéra.
13. Řešení konfliktních a stresových situací. Sociologie volného času. Sociologie mládeže a školy.