Detail předmětu

Geodézie 3

BEA010 předmět zařazen v 1 studijním plánu

Bc. prez. program BPC-GK povinný zimní semestr 2. ročník 5 kreditů

Teoretický základ a využití transformací v rovině a prostoru. Trigonometrické měření převýšení. Centrace měřených směrů a délek. Princip, měření a zpracování GNSS observací (GPS, GLONASS a další). Speciální směrová měření – gyroskopická a magnetická měření. Zaměření podzemního vedení a objektů včetně případného vyhledání podzemního vedení.

Garant předmětu

prof. Ing. Viliam Vatrt, DrSc.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie

Výsledky učení předmětu

Získání přehledu o problematice transformací. Základy měření trigomonetrické nivelace. Gyroskopická a magnetická měření. Základy metod GNSS.

Prerekvizity

Standardní znalost matematiky, geometrie a fyziky. Zvládnutí základních technologií geodetických měření a výpočtů.

Korekvizity

Maticový počet, analytická geometrie, teorie chyb a vyrovnávací počet.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné absolvování předmětu:
Úspěsné složení průběžných písemných testů (získání nadpolovičního počtu bodů), odevzdání všech zadaných protokolů ze cvičení, absolvování cvičení s povinnou účastí, udělení zápočtu, úspěšné složení písemné i ústní části zkoušky.

Cíl

Získání přehledu o problematice transformací. Základy měření a orientace geodetických sítí. Gyroskopická a magnetická měření. Základy metod kosmické geodézie.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Trigonometrická nivelace. Geometrická nivelace (přesná, velmi přesná a zvlášť přesná nivelace).
2. Transformace pravoúhlých rovinných souřadnic v geodézii.Výpočet parametrů transformace vyrovnáním MNČ.
3. Shodnostní, podobnostní, afinní a projektivní transformace. Korekce transformovaných souřadnic váženými průměry
4. Tranformace prostorových praovůhlých souřadnic. Rotační matice. Výpočet parametrů vyrovnáním MNČ
5. Základy GNSS - GPS, GLONASS a další.
6. Signály GNSS, navigační zpráva, korekce měření.
7. Rovnice kódového a fázového měření. Rešení autonomního určení polohy
8. Diferencování a lineární kombinace kódových a fázových měření - princip a účel
9. Systémy diferenčního GNSS, aplikace GNSS
10. Vybrané metody směrové orientace - gyroskopická měření. Převod azimutu na směrník.
11. Vybrané metody směrové orientace - magnetická měření.
12. Vyhledání bodu o známých souřadnicích v terénu.
13. Další vývoj technologií v geodézii.

Cvičení

2 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Trigonometrická nivelace – 1.
2. Trigonometrická nivelace – 2.
3. Výpočet parametrů shodnostní a podobnostní (Helmertovy) transformace MNČ – 1.
4. Výpočet parametrů shodnostní a podobnostní (Helmertovy) transformace MNČ – 2.
5. Vybavení pro GNSS.
6. Statická, rychlá statická a pseudokinematická metoda měření GPS – 1.
7. Statická, rychlá statická a pseudokinematická metoda měření GPS – 2.
8. Zpracování statického a pseudokinematického měření – 1.
9. Zpracování statického a pseudokinematického měření – 2.
10. Měření v reálné čase.
11. Gyroskopická orientace – azimut.
12. Vyhledání ztraceného bodu o známých souřadnicích.
13. Zápočet.