Detail předmětu

Základy programování

BEA008 předmět zařazen v 1 studijním plánu

Bc. prez. program BPC-GK povinný letní semestr 1. ročník 3 kredity

Základní programovací dovednosti, Scilab, číselné soustavy, vyjadřování objemu dat v informatice, přehled počítačových architektur a základní pojmy v oblasti HW, operační systémy a jejich vývoj, programovací jazyky a jejich vývoj, komentáře, proměnné, datové typy operátory, funkce, podmínky, cykly, vstupy a výstupy.

Garant předmětu

doc. Ing. Dalibor Bartoněk, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie

Výsledky učení předmětu

Hlavním cílem předmětu je získání základních dovedností v oblasti algoritmizace a tvorby počítačového programu. Studenti se seznámí s volně šiřitelným maticově orientovaným programovým prostředím Scilab. Obsahově jsou přednášky a cvičení zaměřeny na elementární programátorské prvky jako proměnné, operátory, funkce, podmínky, cykly a vstup / výstup. Po absolvování předmětu jsou schopni napsat, odladit a spustit skript řešící jejich výpočetní potřeby v navazujícím studiu a v praxi.

Prerekvizity

Geodetická měření a výpočty v rovině, lineárni algebra – základy maticového počtu, ovládání PC.

Korekvizity

Geodetická měření a výpočty výšek, náhodná proměnná a její charakteristiky, Normální rozdělení, zákony hromadění chyb, vyrovnání nadbytečných měření.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Klasifikovaný zápočet - docházka na cvičení, odevzdání a přijetí individuálního projektu - programového skriptu na vybrané téma. Nezbytná je jeho obsahová úplnost, funkčnost a logická správnost. Známkou se hodnotí přístup studenta, způsob řešení problému a potřebný rozsah konzultací.

Cíl

Získání základních schopností algoritmizace úloh

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

1 hod./týden, 10 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Účel a náplň předmětu, podmínky získání klasifikovaného zápočtu, informační zdroje. Číselné soustavy, vyjadřování objemu dat v informatice, přehled počítačových architektur a základní pojmy v oblasti HW.
2. Operační systémy a jejich vývoj, programovací jazyky a jejich vývoj.
3. Komentáře, proměnné, datové typy.
4. Operátory, funkce, podmínky.
5. Cykly, vstupy a výstupy.

Cvičení

2 hod./týden, 10 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Úvod, seznámení s grafickým prostředím Scilab, interpret, proměnné.
2. Zabudované funkce, vektory, matice a operace s nimi.
3. Maticové funkce, uživatelské funkce.
4. Skripty a jejich spouštění.
5. Relační a logické operátory, podmínky.
6. Cykly, vstup a výstup.
7.-8. Samostatná práce na projektu.
9. Konzultace projektu.
10. Kontrola projektu, udělení klasifikovaného zápočtu.