Detail předmětu

Geodetické sítě

BEA015 předmět zařazen v 1 studijním plánu

Bc. prez. program BPC-GK povinný letní semestr 2. ročník 4 kredity

Polohové sítě dvou a třírozměrné. Metody budování, stabilizace a signalizace bodů. Převod měřených veličin do zobrazovací roviny. Sítě s měřenými osnovami směrů a délkami, družicové sítě. Vyrovnání souřadnic bodu v rovinných sítích, vyrovnání trojrozměrných sítí, vyrovnání kombinovaných sítí. Lokální sítě, volná síť. Analýza přesnosti vyrovnaných souřadnic a jejich funkcí. Transformace rovinných a prostorových sítí. Současné metody a technologie budování bodových polí. Projekt geodetické sítě. Výškové sítě. Převody měřených převýšení. Vyrovnání nivelačních pořadů a sítí v ČSNS a přesných plošných sítí. Údržba a obnova sítí.

Garant předmětu

Ing. Michal Kuruc, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie

Výsledky učení předmětu

Naučit se navrhnout a zpracovat projekt, zaměřit, vyrovnat a analyzovat kvalitu lokální geodetické sítě. Zvolit vhodnou metodu připojení lokální geodetické sítě do geodetického systému.

Prerekvizity

Standardní znalost matematiky. Metody vyrovnání, maticový počet, lokální extrémy funkce více proměnných. Podobnostní transformace souřadnic.

Korekvizity

Matematika I, Matematika II, Geodézieie I,II,III, Teorie chyb a vyrovnávací počet.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, účast na cvičeních je povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné absolvování předmětu:
Úspěsné složení průběžných písemných testů (získání nadpolovičního počtu bodů), odevzdání všech zadaných protokolů ze cvičení, absolvování cvičení s povinnou účastí, udělení zápočtu, úspěšné složení písemné i ústní části zkoušky.

Cíl

Naučit se založit, zaměřit, vyrovnat a posoudit kvalitu geodetické sítě

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 10 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Opakování vybraných pojmů z lineální algebry a operací s maticemi. Lokální (účelové) geodetická sítě.
2. Příprava měřených veličin.
3. Zprostředkující vyrovnání – rovnice pozorování – linearizace rovnic – rovnice oprav.
4. Analýza výsledků zprostředkujícího vyrovnání. Chybová elipsa.
5. Zprostředkující vyrovnání vázané podmínkami. Diferenciální podobnostní transformace.
6. Volná síť, definice a účel volby volné sítě.
7. Shodnostní a podobnostní transformace v rovině a prostoru. Odvození rovnic.
8. Síť tvořená vektory z GNSS měření. Transformace vektoru na fiktivní měření, transformace kovarianční matice.
9. Etapy realizace geodetické sítě.
10. Budování bodových polí.

Cvičení

2 hod./týden, 10 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Matematické základy vyrovnání MNČ – v maticovém vyjádření.
2. Příprava měřených veličin pro vyrovnání.
3. Rovnice měření, linearizace, rovnice oprav.
4. Zprostředkující vyrovnání.
5. Analýza výsledků vyrovnání.
6. Střední chybová elipsa.
7. Podobnostní transformace, korekce transformovaných souřadnic váženými průměry.
8. Přehled komerčních programů pro vyrovnání geodetických sítí.
9. Vyrovnání sítě tvořené vektory GNSS.
10. Zápočet.