Detail předmětu

Geodézie 2

BEA004 předmět zařazen v 1 studijním plánu

Bc. prez. program BPC-GK povinný letní semestr 1. ročník 6 kreditů

Geodetická polohová a výšková bodová pole. Souřadnicové a výškové systémy používané v ČR a jejich vývoj. Budování polohových a výškových bodových polí, základní metody, měřické kontroly, výpočty a odhady přesnosti. Nivelace a trigonometrické určení výšky. Metody podrobného polohopisného a výškopisného měření – polární a ortogonální metoda, plošná nivelace a tachymetrie. Výpočet ploch, kubatur, měření profilů. Základní principy a pojmy transformací.

Garant předmětu

Ing. Jiří Vondrák, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie

Výsledky učení předmětu

Cílem je zvládnutí měření převýšení mezi body, zejména geometrická nivelace a trigonometrické měření. Student si navíc prohloubí znalosti základních metod měření a výpočtů v polohových a výškových měřických sítích. Dále získá představu o postupech analýzy dat. Seznámen bude se závaznými referenčními systémy používanými v ČR i s jejich vývojem.

Prerekvizity

Základy matematiky, geometrie a fyziky. Principy základních geodetických měření a výpočtů v rovině.

Korekvizity

Kombinatorika, měřické chyby (kategorie, základní vlastnosti). Předměty Matematika 2, Fyzika 2, Teorie chyb a vyrovnávací počet 1.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Studenti mají navíc k dispozici kurz LMS Moodle Geodézie 2 jehož obsahem jsou zejména prezentace k přednáškám, harmonogram cvičení a příklady vypracování zadání a testů. Účast na cvičení je povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Účast na cvičeních je povinná (2 neúčasti může omluvit cvičící). Píší se 3 písemné testy – součet dosažených bodů ze všech testů musí činit minimálně 50 % součtu dosažitelných bodů ze všech testů. Neabsolvovaný test bude nahrazen v dohodnutém termínu. Ze cvičení musí být vypracovány a uznatelné všechny zadané programy programy. Zkouška má testovou, početní a ústní část. 30% bodů je generováno z hodnocení cvičení. Celkový počet bodů za zkoušku je 100, pro úspěšné absolvování je požadováno 50%.

Cíl

Zvládnutí základních metod měření a výpočtů v polohových a výškových bodových polích a sítích.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

3 hod./týden, 10 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Geodetická polohová a výšková bodová pole.
2. Nivelace.
3. Plošná nivelace, základní metody zaměření a vyjádření terénu.
4. Plochy a kubatury, měření profilů.
5. Trigonometrické měření výšek.
6. Metody podrobného sběru dat, tachymetrie.
7. Šíření elektromagnetického signálu atmosférou.
8. Zpracování geodetických měření v bodových polích, kompletace elaborátu, technická zpráva.
9. Jednoduché sítě.
10. Komerční software pro geodetické výpočty, transformace.
Kurz je v plném rozsahu přednášek dostupný v rámci elektronické výuky na systému MOODLE.

Cvičení

3 hod./týden, 10 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Polygonové pořady.
2. Automatizovaný výpočet polohy bodu (primárně software Groma).
3. Geodetická polohová a výšková bodová pole.
4. Nivelační přístroje.
5. Nivelace, technická nivelace.
6. Plošná nivelace, základní postupy zaměření terénu.
7. Trigonometrické měření výšek.
8. Tachymetrie.
9. Zpracování geodetických měření v bodových polích, kompletace elaborátu, technická zpráva.
10. Zápočet.