Detail předmětu

Komunikace a rétorika

Akademický rok 2022/23

BZB006 předmět zařazen v 1 studijním plánu

BPC-GK zimní semestr 1. ročník

Teorie a praxe rétoriky a komunikace, zásady efektivní komunikace, osobnost řečníka, typy osobnosti, temperament, charakter, komunikační proces, druhy komunikace, význam komunikace, sociální komunikace, neverbální komunikace, komunikace na úrovni, zvládnutí různých komunikačních projevů, veřejný projev, dikce, respirace, fonace, artikulace, příprava obsahu a formy mluveného projevu, jazykové a stylistické prostředky, mimoslovní prostředky, členění výstavby řečnického projevu, monologické a dialogické formy veřejných mluvených projevů, potlačení trémy.

Garant předmětu

RNDr. Ing. Jaroslav Lindr, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd

Cíl

Získání přehledu rétoriky a základních principů komunikace. Zvládnutí přípravy obsahu a formy promluvy a zásad komunikace mezi lidmi. Praktické ověření získaných poznatků a zkušeností absolvováním testu rétorické sebereflexe formou "veřejných projevů" s použitím videotechniky.

Znalosti

Student zvládne cíl předmětu tím, že získá přehled o předmětu rétorika a zorientuje se v základních principech komunikace. Zvládne přípravu obsahu a formy promluvy a zásady komunikace mezi lidmi. Prakticky si ověří získané poznatky a zkušenosti absolvováním testu rétorické sebereflexe, formou "veřejných projevů" s použitím videotechniky.

Osnova

1. Úvod do studia společenských věd. Význam pro teorii a inženýrskou praxi. Přínos předmětu Komunikace a rétorika pro studenta FAST.
2. Sociální psychologie a její místo v životě jednotlivce. Psychologické pojmy. Paměť, řeč a myšlení.
3. Metody psychologického a komunikačního výzkumu. Rozhovor, dotazník, anamnéza. Formování osobnosti v prostředí.
4. Osobnost a její struktura. Temperament a charakter. Typy osobnosti. Stadia vývoje osobnosti dle věku. Biologické a sociologické determinace osobnosti.
5. Neverbální komunikace a její druhy. Gestika, mimika, pohledy očí, haptika, proxemika. Mimoslovní projevy a osobnost řečníka.
6. Komunikace a rétorika v současnosti, její využití v profesní praxi a osobním životě.
7. Zásady kvalitního veřejného projevu. Dikce, respirace, fonace a artikulace. Příprava obsahu a formy mluveného projevu. Zásady komunikace mezi lidmi.
8. Typy prezentací (informační, přesvědčovací a improvizační). Softwarová podpora prezentací. Vizuální prostředky, optimální práce s nimi.
9. Jazykové a stylistické prostředky. Osobnost řečníka. Český jazyk v projevech. Prezentační akademický jazyk.
10. Členění výstavby řečnického projevu. Kvalita veřejných projevů. Efektivní úvod a závěr. Způsoby zvládání trémy.
11. Asertivita. Efektivní komunikace. Komunikace na úrovni. Příprava na pracovní pohovor.
12. Jednotlivé typy veřejných, monologických a dialogických projevů v praxi. Prezentace výsledků pro odbornou a laickou veřejnost.
13. Ověření získaných znalostí a dovednosti testem rétorické sebereflexe a veřejnými projevy s použitím videotechniky.

Prerekvizity

Předmět navazuje na znalosti získané ve středoškolském vzdělání v předmětech Základy společenských věd a Občanská nauka, nepožadují se další vědomosti z vysokoškolského studia, je vítán zájem o teorii komunikace, znalosti z obecné psychologie, zkušenosti s projevy, pozorování projevů jiných řečníků, motivace ke zkvalitnění vlastní komunikace.

Jazyk výuky

čeština

Kredity

2 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/253752

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod do studia společenských věd. Význam pro teorii a inženýrskou praxi. Přínos předmětu Komunikace a rétorika pro studenta FAST.
2. Sociální psychologie a její místo v životě jednotlivce. Psychologické pojmy. Paměť, řeč a myšlení.
3. Metody psychologického a komunikačního výzkumu. Rozhovor, dotazník, anamnéza. Formování osobnosti v prostředí.
4. Osobnost a její struktura. Temperament a charakter. Typy osobnosti. Stadia vývoje osobnosti dle věku. Biologické a sociologické determinace osobnosti.
5. Neverbální komunikace a její druhy. Gestika, mimika, pohledy očí, haptika, proxemika. Mimoslovní projevy a osobnost řečníka.
6. Komunikace a rétorika v současnosti, její využití v profesní praxi a osobním životě.
7. Zásady kvalitního veřejného projevu. Dikce, respirace, fonace a artikulace. Příprava obsahu a formy mluveného projevu. Zásady komunikace mezi lidmi.
8. Typy prezentací (informační, přesvědčovací a improvizační). Softwarová podpora prezentací. Vizuální prostředky, optimální práce s nimi.
9. Jazykové a stylistické prostředky. Osobnost řečníka. Český jazyk v projevech. Prezentační akademický jazyk.
10. Členění výstavby řečnického projevu. Kvalita veřejných projevů. Efektivní úvod a závěr. Způsoby zvládání trémy.
11. Asertivita. Efektivní komunikace. Komunikace na úrovni. Příprava na pracovní pohovor.
12. Jednotlivé typy veřejných, monologických a dialogických projevů v praxi. Prezentace výsledků pro odbornou a laickou veřejnost.
13. Ověření získaných znalostí a dovednosti testem rétorické sebereflexe a veřejnými projevy s použitím videotechniky.