Detail předmětu

Komunikace a rétorika

BZB006 předmět zařazen v 1 studijním plánu

Bc. prez. program BPC-GK povinně volitelný zimní semestr 3. ročník 2 kredity

Teorie a praxe rétoriky a komunikace, zásady efektivní komunikace, osobnost řečníka, typy osobnosti, temperament, charakter, komunikační proces, druhy komunikace, význam komunikace, sociální komunikace, neverbální komunikace, komunikace na úrovni, zvládnutí různých komunikačních projevů, veřejný projev, dikce, respirace, fonace, artikulace, příprava obsahu a formy mluveného projevu, jazykové a stylistické prostředky, mimoslovní prostředky, členění výstavby řečnického projevu, monologické a dialogické formy veřejných mluvených projevů, potlačení trémy.

Garant předmětu

RNDr. Mgr. Jaroslav Lindr, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd

Výsledky učení předmětu

Přehled o základních principech a druzích komunikace. Teoretické znalosti o komunikačním procesu, schopnost aplikace efektivní komunikace v různých situacích firemního, pracovního a osobního života. Zvládnutí přípravy, obsahu a formy veřejné promluvy. Znalost zásad komunikace mezi lidmi. Praktické ověření získaných poznatků a zkušeností absolvováním série veřejných projevů na různá zvolená témata (s využitím videokamery). Zpětnovazební reflexe a rozbor úspěchů a chyb v projevu.

Prerekvizity

Předmět navazuje na znalosti získané ve středoškolském vzdělání v předmětech Základy společenských věd a Občanská nauka, nepožadují se další vědomosti z vysokoškolského studia, je vítán zájem o teorii komunikace, znalosti z obecné psychologie, zkušenosti s projevy, pozorování projevů jiných řečníků, motivace ke zkvalitnění vlastní komunikace.

Korekvizity

Teorie osobnosti, vývojová psychologie, temperament, charakter, souvislost osobnostního vývoje s komunikací, komunikační styly, styly řízení, efektivita v komunikaci, neverbální komunikace, gesta, mimika, motivace, diskuse, vedení porad, komunikace mezi muži a ženami, partnerská komunikace, sociální komunikace, firemní komunikace, etika, komunikační techniky, prezentace, sociologie, skupina a tým.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výklad učiva metodou slovní formou na přednáškách, které jsou doprovázeny bohatým prezentačním materiálem. Teorie bude obohacena o drobné komunikační aktivity. Přednášky a další materiály nad rámec přednášených témat jsou v LMS Moodle. Část výuky je věnována praktickým komunikačním aktivitám (veřejný projev, prezentační dovednosti, vedení rozhovorů aj.).

Způsob a kritéria hodnocení

Studenti prokáží orientaci v teorii komunikace a rétoriky formou písemky z teoretické části učiva. Zároveň absolvují sérii veřejných projevů z obecné a aplikované komunikace na různá témata v průběhu semestru. Celkové hodnocení sestává z písemného testu z teoretické části učiva (50%) a zvládnutí tří různých komunikačních aktivit, veřejných projevů a prezentace na nejrůznější témata z oblasti teorie a praxe komunikace (50%).

Cíl

Získání přehledu rétoriky a základních principů komunikace. Zvládnutí přípravy obsahu a formy promluvy a zásad komunikace mezi lidmi. Praktické ověření získaných poznatků a zkušeností absolvováním testu rétorické sebereflexe formou "veřejných projevů" s použitím videotechniky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Úvod do studia společenských věd. Význam pro teorii a inženýrskou praxi. Přínos předmětu Komunikace a rétorika pro studenta FAST.
2. Sociální psychologie a její místo v životě jednotlivce. Psychologické pojmy. Paměť, řeč a myšlení.
3. Metody psychologického a komunikačního výzkumu. Rozhovor, dotazník, anamnéza. Formování osobnosti v prostředí.
4. Osobnost a její struktura. Temperament a charakter. Typy osobnosti. Stadia vývoje osobnosti dle věku. Biologické a sociologické determinace osobnosti.
5. Neverbální komunikace a její druhy. Gestika, mimika, pohledy očí, haptika, proxemika. Mimoslovní projevy a osobnost řečníka.
6. Komunikace a rétorika v současnosti, její využití v profesní praxi a osobním životě.
7. Zásady kvalitního veřejného projevu. Dikce, respirace, fonace a artikulace. Příprava obsahu a formy mluveného projevu. Zásady komunikace mezi lidmi.
8. Typy prezentací (informační, přesvědčovací a improvizační). Softwarová podpora prezentací. Vizuální prostředky, optimální práce s nimi.
9. Jazykové a stylistické prostředky. Osobnost řečníka. Český jazyk v projevech. Prezentační akademický jazyk.
10. Členění výstavby řečnického projevu. Kvalita veřejných projevů. Efektivní úvod a závěr. Způsoby zvládání trémy.
11. Asertivita. Efektivní komunikace. Komunikace na úrovni. Příprava na pracovní pohovor.
12. Jednotlivé typy veřejných, monologických a dialogických projevů v praxi. Prezentace výsledků pro odbornou a laickou veřejnost.
13. Ověření získaných znalostí a dovednosti testem rétorické sebereflexe a veřejnými projevy s použitím videotechniky.