Detail předmětu

Mapování 1

BEA011 předmět zařazen v 1 studijním plánu

Bc. prez. program BPC-GK povinný zimní semestr 2. ročník 6 kreditů

Volba pomocných měřických bodů pro podrobné mapování. Metody podrobného mapování. Třídy přesnosti, kódy kvality. Mapy velkých měřítek. Tvorba a aktualizace map. Digitální technické mapy, technická mapa obce.

Garant předmětu

Ing. Petr Kalvoda, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie

Výsledky učení předmětu

Student získá základní teoretické znalosti a praktické dovednosti z oblasti tvorby a aktualizace map velkých měřítek a jejich využití od podrobného měření přes výpočetní práce, až po tvorbu grafických výstupů. Student bude schopen rozlišovat kvalitativní parametry map velkých měřítek a získá přehled o souvisejících předpisech.

Prerekvizity

Práce s totální stanicí a dalšími geodetickými přístroji, souřadnicové výpočty a tvorba grafických výstupů v geodetických programech, práce v multidisciplinárních programech s využitím geodetických nadstaveb.

Korekvizity

Práce s grafickými programy využitelnými pro tvorbu map velkých měřítek, používání knihoven liniových a bodových mapových značek, základy topologické a atributové korektnosti.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu se skládá z přednášek a cvičení. Studenti mají k dispozici kurz LMS Moodle, jehož obsahem jsou zejména prezentace k přednáškám, harmonogram cvičení, zadání jednotlivých elaborátů a podklady pro jejich vyhotovení.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky úspěšného zakončení předmětu jsou:
- absolvování cvičení s povinnou účastí, správným vyřešením všech zadaných úkolů, zvládnutím testů na nadpoloviční počet bodů a získáním zápočtu,
- úspěšné složení písemné i ústní části zkoušky (po získání zápočtu).

Cíl

Získání znalostí o tvorbě a aktualizaci map velkých měřítek a jejich využití.
Získat přehled o souvisejících předpisech.
Schopnost rozlišovat kvalitativní parametry map velkých měřítek.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Úvodní informace, definice základních pojmů, terminologie, mapy (grafické, číselné, GIS), státní mapové dílo, bodová pole, referenční systémy, číslování bodů.
2. Základní terénní tvary, způsoby znázornění výškopisu v mapách velkých měřítek, interpolace a konstrukce vrstevnic.
3. Měřický náčrt – vedení, obsah, náležitosti, použitá symbolika, adjustace.
4. Metody podrobného mapování. Typové úlohy.
5. Geodetické přístroje pro podrobné mapování, aplikace matematických a fyzikálních korekcí měřených veličin.
6. Výpočetní zpracování naměřených dat, způsoby řešení.
7.–8. Mapy velkých měřítek – klad a označování mapových listů, normativy pro tvorbu, dělení, obsah, způsoby znázornění obsahu. Digitální mapa veřejné správy, digitální technické mapy, technická mapa obce.
9. Základní a účelové mapy – mapové značky, třídy přesnosti, testování přesnosti, grafické zpracování.
10. Využití GNSS, fotogrammetrie, mobilního mapování a laserového skenování pro podrobné mapování.
11. Digitální modely – DMT, DMR, DMP, DVM, vizualizace, výstupy.
12.–13. Rekapitulace, konzultace.

Cvičení

3 hod./týden, 13 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Úvodní informace, metody podrobného mapování.
2.–4. Tvorba digitálního modelu reliéfu, tvorba vrstevnic a profilů.
5.–8. Zaměření a tvorba účelové mapy.
9.–10. Testování výškové přesnosti výsledků tvorby mapy kontrolním profilem.
11.–13. Konzultace, oprava a dopracování elaborátů.