Detail předmětu

Mapování 2

BEA017 předmět zařazen v 1 studijním plánu

Bc. prez. program BPC-GK povinný letní semestr 2. ročník 6 kreditů

Obnova katastrálního operátu, způsob vyznačování staveb v SGI, tvorba digitální katastrální mapy Revize, budování a údržba ZhB a PPBP Historie mapování a katastru na území ČR, dopad na současný stav, kvalita map, existence číselných záznamů Tvorba Státní mapy 1:5000

Garant předmětu

Ing. Petr Kalvoda, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie

Výsledky učení předmětu

Student získá přehled o současnosti a historii katastrálního mapování a problematice obnovy katastrálního operátu.
Zvládne tvorbu náčrtů zjišťování průběhu hranic, soupisů nemovitostí, seznamů nesouladů a činnosti při podrobném mapování prvků digitální katastrální mapy a jejich zpracování až po kresbu digitální katastrální mapy.

Prerekvizity

Práce s totální stanicí a dalšími geodetickými přístroji, souřadnicové výpočty a tvorba grafických výstupů v geodetických programech, práce v multidisciplinárních programech s využitím geodetických nadstaveb, znalosti z oblasti účelového, topografického a technického mapování.

Korekvizity

Znalost základních pojmů v oblasti katastru nemovitostí. Historie vývoje katastru nemovitostí. Poskytování informací z katastrálního operátu. Základní informace o geometrických plánech. Soubor geodetických informací. Soubor popisných informací. Činnost při vedení katastru. Programy používané v katastru nemovitostí.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu se skládá z přednášek a cvičení. Studenti mají navíc k dispozici kurz LMS Moodle jehož obsahem jsou zejména prezentace k přednáškám, harmonogram cvičení, zadání jednotlivých elaborátů a podklady pro jejich vyhotovení.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky úspěšného zakončení předmětu jsou:
- absolvování cvičení s povinnou účastí, správným vyřešením všech zadaných úkolů, zvládnutím testů na nadpoloviční počet bodů a získáním zápočtu,
- úspěšné složení písemné i ústní části zkoušky (po získání zápočtu).

Cíl

Získat přehled o současnosti a historii katastrálního mapování a problematice obnovy katastrálního operátu. Získat praktické dovednosti při podrobném mapování prvků DKM.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

3 hod./týden, 10 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Úvod do obnovy katastrálního operátu, vymezení nejdůležitějších pojmů, přehled souvisejících předpisů.
2. Obnova katastrálního operátu novým mapováním.
3. Obnova katastrálního operátu novým mapováním. Způsob vyznačování staveb v SGI (budovy a mosty).
4. Tvorba digitální katastrální mapy, struktura, obsah, výměnný formát.
5. Budování a údržba souboru ZhB, budování, revize a doplnění PPBP.
6. Historie mapování na území ČR do r. 1880. Přehled dějin katastru nemovitostí do roku 1817, stabilní katastr (1817–1869).
7. Instrukce z r. 1885, reambulace (1869–1882), evidence reambulovaného katastru (1883), instrukce z r. 1887, instrukce z roku 1904, instrukce z roku 1907, mapy stabilního katastru na území Hlučínska. Dopad na současný stav, kvalita map, existence číselných záznamů.
8. Katastrální mapování od roku 1927 do roku 1955 – Instrukce A, Instrukce B.
9. Poválečná situace, tvorba SMH-5 a SMO-5, 1955 – jednorázový soupis půdy, jednotná evidence půdy (1956–1964), evidence nemovitostí (1964-1992), THM (1961–1969), THM (1969–1981), SM5, Mapy v “souvislém zobrazení“.
10. ZMVM, báze dat ZMVM, vznik tříd přesnosti. Rekapitulace, konzultace.

Cvičení

3 hod./týden, 10 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1.–3. Obnova katastrálního operátu novým mapováním – náčrt zjišťování hranic, soupis nemovitostí, měřický náčrt, zápisník podrobného měření.
4.–8. Katastrální mapování.
9.–10. Konzultace, oprava a dopracování elaborátů.